Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

6 grudnia 2012

Sporządzanie deklaracji podatkowych w związku ze świadczeniem usług transportowych

179

Usługi polegające na transporcie towarów, które świadczone są na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju zobowiązanych do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług, należy wykazywać w poz. 21 i 22 deklaracji VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 września 2012 roku nr IPPP3/443-633/12-4/KT.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi transportu towarów dla kontrahentów z krajów UE jak również spoza Unii. Trasy poszczególnych przewozów przebiegają na terenie państw członkowskich jak również na trasach międzynarodowych. Wartość usług transportowych świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej (kwalifikowanych dla potrzeb podatku VAT jako NP, gdzie podatek rozlicza nabywca usług), przebiegających na wszystkich trasach, Spółka wykazuje w poz. 21 i 22 deklaracji VAT-7. Natomiast usługi transportu świadczone dla kontrahentów spoza Unii wykazywane są w poz. 21 deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w myśl obowiązujących przepisów, usługi dla kontrahentów unijnych świadczone na trasach międzynarodowych jak również na terenie państw członkowskich są wykazywane w deklaracji VAT-7 i deklaracjach podsumowujących VAT-UE prawidłowo.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Podatnika, iż powyższe usługi wykazywane są prawidłowo w poz. 21 i 22 deklaracji VAT-7 oraz w deklaracjach podsumowujących VAT-UE.

Bowiem z treści obowiązujących przepisów wynika, iż w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie charakteru danej czynności a co za tym idzie, miejsca świadczenia danej usługi oraz ustalenie statusu usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa.

Jak wynika z ogólnej zasady zawartej w art. 28 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

W myśl art. 28b ust. 2, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 28a ww. ustawy na potrzeby stosowania rozdziału 3 w zakresie określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług za podatnika uważa się:

  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

  • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

  • podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę