Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

9 września 2011

Sposób dokumentowania wynagrodzenia motywacyjnego z tytułu wielkości sprzedaży

223

O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmuje formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej) czy rabatu obniżającego obrót decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 432/10 z 24 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, spółka działająca jako grupa zakupowo-sprzedażowa, zrzesza małe i średnie firmy handlujące materiałami budowlanymi. Spółka ta podpisuje z dostawcami umowy, które określają między innymi warunki udzielania premii pieniężnych. Zapisy umowne stanowią, że premie pieniężne mogą być udzielane bez względu na wysokość obrotu lub z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Premie pieniężne otrzymywane od dostawców mogą być również uwarunkowane terminowymi płatnościami faktur. Rozliczenie premii, w zależności od zawartej umowy, następuje na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez otrzymującego premię lub noty uznaniowej wystawianej przez udzielającego premii, po wcześniejszym potwierdzeniu wzajemnych obrotów. Na podstawie odrębnych porozumień spółka świadczy również na rzecz dostawców usługi marketingowe wspierające sprzedaż, ale ich świadczenie jest odrębnie opodatkowywane i dokumentowane fakturami VAT.

Otrzymywane i wypłacane przez wnioskodawcę premie nie są wynagrodzeniem za opisane powyżej działania marketingowe. W związku z powyższym, 24 kwietnia 2009 roku spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji i zadała pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na zapytanie spółki działający z upoważnienia Ministra Finansów organ podatkowy wydał interpretację podatkową, w której stwierdził, że opisane przez wnioskodawcę premie pieniężne wypłacane odbiorcom stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami, zmniejszający – zgodnie z art.29 ust.4 ustawy o VAT – podstawę opodatkowania. Taki rabat wymaga – w ocenie organu – wystawienia faktury korygującej.

Opisana powyżej interpretacja Ministra Finansów została przez spółkę zaskarżona i w wyniku złożonej skargi wydany został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach stwierdzający, że skarga nie jest zasadna, a zatem potwierdzający stanowisko organu podatkowego. Wyrok ten został następnie zaskarżony przez wnioskodawcę, w następstwie czego 24 marca 2011 roku wydany został wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylający wyrok sądu wojewódzkiego oraz interpretację Ministra Finansów.

Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku sąd administracyjny uwzględnił skargę podatnika i wyraził następujące stanowisko w przedstawionej sprawie: „Trafnie w skardze kasacyjnej stwierdzono, że inna jest istota premii pieniężnej a inna udzielenia rabatu.(…) Wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę