Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 maja 2012

Sposób opodatkowania wzajemnych świadczeń między kontrahentami

171

W wyniku wzajemnego świadczenia usług między kontrahentami dochodzi dwóch odrębnych świadczeń, nawet jeżeli odpłatność ustalana jest jako różnica pomiędzy ich wartością.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnaturze III SA/Wa 308/11 z 23 września 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę Spółki na indywidualną interpretację prawa podatkowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka rozważała zakup oprogramowania informatycznego, służącego zarządzaniu kancelarią podatkową. Oprogramowanie miało zostać udostępnione Spółce przez niepowiązaną firmę informatyczną z siedzibą w Szwecji. Spółka miała otrzymać prawo do korzystania z oprogramowania z możliwością udzielania sublicencji na korzystanie z oprogramowania podmiotom trzecim.

Spółka rozważała rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce o dystrybucję oprogramowania oraz świadczenie usług opieki technicznej dla końcowych użytkowników Oprogramowania.

Wynagrodzenie z tytułu udostępnienia prawa do oprogramowania wraz z własnościami intelektualnymi miało być uiszczane przez Spółkę na rzecz szwedzkiego dostawcy oprogramowania w postaci opłaty licencyjnej. Opłata licencyjna miała być pomniejszona między innymi o koszty operacyjne ponoszone przez Spółkę w związku z prowadzeniem dystrybucji oprogramowania.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy prawidłowe będzie postępowanie, w którym jako podstawa opodatkowania importu usług z tytułu nabycia licencji, przyjęta zostanie kwota opłaty licencyjnej pomniejszona o koszty ponoszone przez Spółkę w związku z dystrybucją oprogramowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Kwestia sporna w opisanej sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy przedstawione świadczenia stanowią jedną usługę wykonywaną przez szwedzkiego usługodawcę na rzecz Skarżącej, czy też dwie usługi polegające na udostępnieniu praw do oprogramowania ze strony szwedzkiej oraz promocja tego oprogramowania przez Spółkę.

WSA zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów, że od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę