Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

15 czerwca 2012

Sprzedaż lokali wyodrębnionych z budynku a opodatkowanie VAT

178

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT, bowiem dostawa tych lokali będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczyć podatek VAT, ponieważ dostawa tych lokali nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2012 roku nr IPTPP2/443-147/12-4/JS.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawcy posiadają nieruchomość w postaci budynku wielorodzinnego, którego są właścicielami na podstawie wniesienia aktem notarialnym z tytułu aportu nieruchomości do spółki jawnej. Wcześniej nabyli nieruchomość od poprzednich właścicieli jako przedmiot używany nie płacąc podatku VAT od transakcji przeniesienia własności. Obecnie zamierzają przeprowadzić remont budynku, jak i jego rozbudowę o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy zamierzają dokonać sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych. Nakłady na remont istniejących kondygnacji nie przekroczą 30% wartości zakupu nieruchomości, jak i wartości wniesionego aportu. Klasyfikacja dla przedmiotowego budynku wielorodzinnego to PKOB 1112, powierzchnia żadnego z lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2 powierzchni użytkowej, aport nieruchomości do spółki jawnej nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Dla lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku wielorodzinnego Wnioskodawca poinformował, iż:

 • poszczególne lokale będą ulepszane, a wydatki na ulepszenie nie przewyższą 30% ich wartości początkowej i wydatki w kwocie brutto będą wliczone w koszty, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT,

 • w stosunku do poszczególnych lokali nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

 • lokale nie będą służyły do czynności podatkowych przez 5 lat,

 • lokale nie będą oddane w najem ani dzierżawę przed dostawą.

Dla lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku wielorodzinnego Wnioskodawca wskazał, iż:

 • wydatki na lokale będą stanowiły 100% w stosunku do ich wartości początkowej,

 • w stosunku do poszczególnych lokali będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

 • lokale w stanie ulepszonym nie będą wykorzystywane do czynności podatkowych przez co najmniej 5 lat,

 • poszczególne lokale przed dostawą nie będą oddane w najem ani dzierżawę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku gdzie wartość remontu nie przekroczy 30% wartości nabytej nieruchomości należy naliczać podatek VAT...

 2. Czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczać podatek VAT...

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub

 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po speł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę