Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

30 maja 2012

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

193

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowiono zarówno przed dniem 1 maja 2004 roku, jak i po tym dniu, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku nr ILPP1/443-83/12-4/AWa.

Sytuacja podatnika

Prezydent Miasta jako organ wykonawczy sprzedaje w imieniu Miasta oraz Skarbu Państwa na własność grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych. Sprzedaż taka następuje bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego w trybie art.32 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Ustanowienie użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa następowało w różnym czasie:

  • w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa, pozostających w dniu 5 grudnia 1990 roku w użytkowaniu przedsiębiorstw państwowych i ich następców prawnych – użytkowanie wieczyste nabyte zostało z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku Orzeczenie o tym następowało w drodze decyzji administracyjnych właściwego wojewody.

  • w pozostałych przypadkach oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz Miasta następowało umowami notarialnymi na przestrzeni całego okresu powojennego do chwili obecnej. Jednak większość umów zawierana była po roku 1990.

W związku z powyższym, Miasto zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy sprzedaż gruntu na własność na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę