Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

6 października 2011

Sprzedaż towaru ze składu celnego do krajów trzecich a VAT

0 506

Nasza spółka dokonuje sprzedaży towarów pochodzących z Chin ze składu celnego położonego w Polsce do odbiorców z krajów pozaunijnych. Sprzedawane towary nie są przed sprzedażą dopuszczane do obrotu na terytorium Polski. Czy taka sprzedaż podlega przepisom polskiej ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, dostawa towarów ze składu celnego, położonego na terytorium Polski, na rzecz kontrahentów z państw trzecich stanowi eksport towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega eksport towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni), z pewnymi wyjątkami. W celu analizy przedstawionego przez Państwa pytania należy zatem przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie czy terytorium składu celnego powinno być traktowane jak terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez terytorium kraju rozumieć należy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi umów w sprawie budowy i utrzymania mostów transgranicznych. Z godnie z art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, granicą państwową jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielającą terytorium państwa polskiego od terytorium innych państw i od morza pełnego. Obszary, nad którymi Rzeczypospolita sprawuje swoje zwierzchnictwo stanowią – w rozumieniu ww. ustawy o ochronie granicy państwowej – jej terytorium.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz art. 102 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks Celny, składem celnym jest miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Zatem skład celny położony w Polsce, w świetle powołanej wyżej definicji terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest traktowany jako terytorium kraju. Przywóz towarów z krajów trzecich do składu celnego znajdującego się na terytorium Polski, pomimo, iż towary te objęte są procedurą składu celnego, powoduje, iż znajdują się one na terytorium kraju, w rozumieniu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź