Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

14 grudnia 2012

Stawka podatku na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych

179

Spółka nie ma możliwości korzystania z obniżonej stawki podatku dla dostawy komputerów, monitorów, drukarek, zasilaczy do wyrobów medycznych, sprzedawanych jako części zamienne do aparatury medycznej, bowiem nie stanowią wyrobu medycznego oraz wyposażenia wyrobu medycznego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 października 2012 roku nr IPPP1/443-706/12-2/EK.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się do organu podatkowego Spółka, która będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne), które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyposażenia w postaci komputerów, monitorów, drukarek, zasilaczy. Jak wskazała Spółka produkty stanowiące wyposażenie nie są samodzielnymi wyrobami medycznymi, są jednak niezbędne do działania wskazanych wyrobów medycznych.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy sprzedaż części zamiennych-wyposażenia (komputer, monitor, drukarka, zasilacz) do wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu według stawki 8% tak jak dostawa wyrobu medycznego, w skład którego wchodzi to wyposażenie dodatkowe.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika do których stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych musi być dokonana na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Zasady dotyczące klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów medycznych określone zostały w przepisach ustawy o wyrobach medycznych i do niej ustawodawca zawarł odwołanie w powołanych wyżej pozycjach załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług.

Definicję pojęcia „wyrobu medycznego” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  • diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

  • diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

  • badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

  • regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Wyposażenie wyrobu medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy, to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę