Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

1 lutego 2013

Stawka VAT dla organizowanych przez Ośrodek Kultury zajęć muzycznych i plastycznych

171

Ośrodek Kultury, czynny podatnik VAT, stanowi samorządową instytucję kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jego organizatorem jest gmina i został on zgodnie z przepisami wpisany do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez gminę. Gmina jako organizator udziela nam dotacji celowej na finansowanie działalności. Zgodnie ze statutem realizujemy zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw np. wyrobów regionalnych, imprez okolicznościowych, koncertów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauczania gry na instrumentach, śpiewu, tańca oraz plastyki. Celem działalności ośrodka nie jest osiąganie zysków tylko prowadzenie działalności kulturalnej. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są częściowo odpłatne ale są to kwoty niewielkie, niekiedy wręcz symboliczne. Wpływy związane z ich prowadzeniem są przeznaczane na działalność statutową. Jaką stawką VAT należy je opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Świadczone przez Ośrodek usługi w dziedzinie upowszechniania kultury, polegające na organizacji zajęć muzycznych, tanecznych oraz plastycznych dla dzieci i młodzieży, są zwolnione od podatku od towarów i usług.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

• podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

• indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 17 ustawy powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

• nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu lub

• ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Art. 43 ust. 17a ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie ma również zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Ponadto, w myśl art.43 ust.18 ustawy o VAT, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust.1 pkt 33 lit.a, jest nieosiąganie przez podmioty wykonujące czynności, o których mowa w powyższym przepisie, w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczenie w całości zysków na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Natomiast z ust.19 cytowanego artykułu wynika, że zwolnienie to nie ma zastosowania do:

- usług związanych z nagraniami na wszelkich nośnikach;

- wstępu:

a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

- wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

- usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

- działalności agencji informacyjnych;

- usług wydawniczych;

- usług radia i telewizji z zastrzeżeniem ust.1 pkt 34;

- usług ochrony praw.

Zasady prowadzenia działalności kulturalnej zostały zawarte w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę