Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT dla usług montażu balustrad w budownictwie mieszkaniowym

187

Montaż balustrad własnej produkcji w obiektach mieszkaniowych będzie opodatkowany 8% stawką VAT w części opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2012 roku nr IPTPP1/443-400/12-2/IG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zajmuje się montażem balustrad zewnętrznych i wewnętrznych (balkony, tarasy, klatki schodowe) w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zamontowane balustrady charakteryzują się trwałym powiązaniem ze strukturą budynku lub lokalu mieszkalnego lub stanowią element jego infrastruktury. Wnioskodawca montuje nowe elementy balustrady, które sam wykonuje z zakupionego wcześniej metalu. Niekiedy Wnioskodawca demontuje również istniejące balustrady. Wnioskodawca wycenia całość usługi wraz z materiałami, robocizną, transportem, narzędziami, itp. Wartość całego świadczenia objęta jest na fakturze jedną ceną.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

• Jaka jest stawka VAT na montaż balustrad własnej produkcji w obiektach mieszkaniowych, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

• Jaka jest stawka VAT na montaż balustrad własnej produkcji w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkaniowych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art.41 ust.12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art.41 ust.12a ww. ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Jednocześnie art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

• lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa i remont, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art.3 pkt 6, 7 i 8 ustawy Prawo budowlane, przez:

• budowę - należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z §7 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla:

• towarów i usług wymi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę