Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Stawka VAT dla usług spedycji międzynarodowej

159

Usługi spedycji międzynarodowej dotyczące towarów importowanych, świadczone przez podwykonawcę firmy transportowej:

  • na odcinku pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej,

  • na odcinku od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski,

  • na odcinku od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej, aż do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanego towaru na terytorium Polski

podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 23%.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/ 443- 406/12-4/JN z dnia 16 sierpnia 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej oraz jako podwykonawca dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych. W tym przypadku podmiot sprowadzający towary z państw trzecich (dalej jako Importer) zleca wykonanie usługi spedycji międzynarodowej innemu niż Spółka przedsiębiorstwu spedycyjnemu, które z kolei zleca wykonanie tej usługi Spółce, stając się zleceniodawcą Spółki (dalej: Zleceniodawca). Zleceniodawca Spółki jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, dla której świadczone są przez Spółkę usługi. Do takich usług, a więc wykonywanych przez Spółkę nie bezpośrednio na zlecenie Importera, lecz na rzecz innego przedsiębiorstwa spedycyjnego (Zleceniodawcy) odnosi się przedmiotowy wniosek.

Usługi spedycji międzynarodowej, których dotyczy przedmiotowy wniosek, mogą być przy tym wykonywane w trzech wariantach, różniących się zakresem zaangażowania Spółki w organizację transportu importowanych towarów:

• Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej,

• Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski,

• Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej zarówno na odcinku zagranicznym, jak i krajowym, tj. od miejsca nadania poza terytorium Unii Europejskiej, aż do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanego towaru na terytorium Polski.

Ponadto w przypadku, gdy Spółka świadczy dla Zleceniodawcy usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku zagranicznym, tj. pomiędzy miejscem nadania poza Unią Europejską a granicą Polski z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej, miejscem przeznaczenia jest terytorium Polski.

Wykonywane przez Spółkę usługi spedycyjne – także w przypadku, gdy Spółka uczestniczy w organizacji transportu jedynie na tzw. odcinku krajowym, związane są z transportem międzynarodowym, bo wykonywanym w relacjach pomiędzy miejscem nadania położonym poza terytorium Unii Europejskiej a miejscem przeznaczenia znajdującym się na terenie kraju. Wykonywane przez Spółkę usługi dotyczą zatem zawsze spedycji towarów, które przemieszczane są z terytoriów państw trzecich do miejsca przeznaczenia znajdującego się terytorium Polski.

Spółka obciąża Zleceniodawcę wynagrodzeniem za wykonaną usługę spedycji międzynarodowej, wystawiając fakturę. Zleceniodawca, po doliczeniu własnej marży, obciąża za wykonanie usługi spedycji międzynarodowej Importera, któremu wystawia fakturę.

Spółka znajduje się w posiadaniu kopii listu przewozowego SMGS, to jest dokumentu kolejowego stosowanego w komunikacji międzynarodowej, z którego wynika, iż importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza Unią Europejską a pierwszym miejscem przeznaczenia znajdującym się na terytorium kraju. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez Importera. Z dokumentu tego wynika, iż:

• wartość celna towaru stanowiąca podstawę do obliczenia cła (pole 47, symbol A00) obejmuje wartość usługi spedycyjnej wykonywanej na odcinku zagranicznym,

• podstawa obliczenia podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje wartość celną towaru (wartość wymieniona powyżej) oraz usługi spedycyjnej wykonywanej na odcinku krajowym (pole 47, symbol B00).

Spółka dysponuje ponadto kopią oświadczenia Zleceniodawcy, względnie kopią faktury wystawianej przez Zleceniodawcę dla Importera, na podstawie których dolicza przy odprawie celnej i wykazuje na dokumencie SAD wartość usług spedycyjnych odpowiednio w wartości celnej (odcinek zagraniczny) i podstawie opodatkowania VAT (odcinek krajowy). Identyfikacja tożsamości usług wykonanych przez Spółkę dla Zleceniodawcy i Zleceniodawcy dla Importera możliwa jest dzięki indywidualnym numerom wagonów kolejowych, które zamieszczane są na liście przewozowym SMGS, fakturze wystawianej przez Spółkę dla Zleceniodawcy i fakturze/oświadczeniu Zleceniodawcy dla Importera, względnie numery wagonów zamieszczone są na załącznikach do tych dokumentów.

W związku z powyższym zadano pytanie czy wykonywane przez Spółkę usługi spedycji międzynarodowej, w każdym z opisanych powyżej przypadków, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art.83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Spółka świadczy usługi spedycji międzynarodowej, wykonywane w relacjach transportowych związanych z importem towarów do Polski. Są to zatem usługi świadczone w relacjach transportowych realizowanych z państw trzecich (nie należących do Uni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę