Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Stawka VAT przy dostawie zabudowanego gruntu

175

Dokonywana przez Gminę dostawa gruntu wraz z wzniesionymi na tym gruncie budynkami lub budowlami podlega opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla tych budynków lub budowli, nawet jeżeli wartość transakcji ekonomicznie odpowiadać będzie jedynie wartości gruntu.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1232/10 z 10 sierpnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółdzielnia Pracy wystąpiła do Gminy z wnioskiem o nabycie w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność Gminy. Grunty te stanowią część nieruchomości zabudowanej budynkami usługowo-produkcyjnymi znajdującymi się na terenie Spółdzielni. Budynki zakładu produkcyjnego oraz garaże i drogi znajdujące się na tych działkach zostały wybudowane ze środków Spółdzielni w latach 70-tych. W związku z faktem, że nakłady poniesione na zrealizowane na zbywanych nieruchomościach budynki, są własnością nabywcy, Gmina dokonuje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości za cenę pomniejszoną o wartość znajdujących się na niej budynków.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przy dostawie gruntu zabudowanego budynkami stosować ma stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy budynków na nim posadowionych, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA zgodził się ze stanowiskiem Gminy oraz poprzedzającym opisywany wyrok stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, że przy dostawie gruntu zabudowanego budynkami stosować ma stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy budynków na nim posadowionych.

Zdaniem NSA, kluczowe znaczenie w omawianej sprawie ma między innymi wykładnia art. 29 ust. 5 ustawy VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepis ten reguluje szczególną sytuację, gdy podatnik dokonuje w ramach jednej transakcji dostawy dwóch różnych towarów: budynku (budowli lub ich części) oraz gruntu, z którym budynek (budowla lub jej cześć) ten jest trwale związany. Treść tego przepisu, nakazuje opodatkować dostawę gruntu według tej samej stawki, co budynek na nim wybudowany. Jeżeli zatem dostawa dotyczy budynków i budowli, która objęta jest stawką podstawową, dostawa gruntu związanego z tym obiektem jako niewyłączona z podstawy opodatkowania tegoż obiektu, również podlega opodatkowaniu według tej stawki. W przypadku zaś, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę