Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Stawka VAT przy nabyciu samochodu strażackiego przez Gminę

168

Dostawa specjalistycznego samochodu, wykorzystywanego na cele ochrony przeciwpożarowej, dokonywana na rzecz Gminy, ale z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

 

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 27 maja 2010 roku, o sygnaturze I SA/Ol 259/10 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 1285/10.

Sytuacja podatnika

Gmina zamierzała kupić samochód specjalistyczny dla działającej na jej terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd miał być wykorzystywany na cele ochrony przeciwpożarowej. Samochód ten miał być w całości sfinansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z UE (nie przewidywano współfinansowania ze środków ZG OSP RP). Po zrealizowaniu projektu wójt gminy miał wydać decyzję o przekazaniu samochodu jednostce OSP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem jaka stawka podatku winna zostać zastosowana przy sprzedaży sprzętu pożarniczego na jej rzecz, jeżeli faktycznym odbiorcą sprzętu będzie jednostka OSP, czy powinna to być stawka 7%, czy 22% ? W złożonym zapytaniu Gmina przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym, w sytuacji gdy odbiorcą sprzętu będzie wskazana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (co dokumentować będzie protokół zdawczo – odbiorczy), właściwą stawką VAT dla przedmiotowej dostawy będzie stawka 7%.

W wydanej interpretacji indywidualnej działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe, wskazując na treść art.41 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą obniżoną stawkę podatku stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zdaniem organu podatkowego, w omawianej sprawie nabywcą towaru jest Gmina, a nie jednostka ochrony przeciwpożarowej, co przesądza o braku prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Opisana powyżej interpretacja została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 27 maja 2010 roku, o sygnaturze I SA/Ol 259/10. Następnie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 1285/10 została oddalona skarga kasacyjna na orzeczenie WSA.

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, że z treści przepisu art.41 ust.10 ustawy o VAT wynika, iż sprzedaż towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej korzysta ze stawki VAT w wysokości 7% w sytuacji, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: dostawa odbywa się dla jednostek ochrony przeciwpoż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę