Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

9 września 2011

Stawka VAT przy organizacji koncertów przez uczelnię

0 515

Uczelnia, która świadczy usługi organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich i nie osiąga z tego tytułu w sposób systematyczny zysków, oraz nie świadczy usług wstępu na te koncerty, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP3/443-29/11-4/IB z 12 lipca 2011 roku.

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Politechnika zawiera z innymi podmiotami umowy, na mocy których zobowiązuje się do organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich. Organizując przedmiotowe koncerty uczelnia nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, nie świadczy również usług wstępu na te koncerty.

Uczelnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem: Czy w przypadku świadczenia usług organizacji koncertów ma prawo do korzystania ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

• podmioty prawa publicznego;

• podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

• indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analizując powołane powyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednym z ww. podmiotów.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem, że...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź