Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Stawka VAT w przypadku sprzedaży wydawnictw przez politechnikę

214

Sprzedaż przez Politechnikę wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych i zatwierdzonych przez Dziekanów skryptów będzie korzystała ze zwolnienia w VAT, jeżeli będzie dokonywana na rzecz studentów własnej uczelni. Sprzedaż tych wydawnictw innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, będzie opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5%.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP1/443-14/11-3/ALN z 7 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Oficyna wydawnicza, będąca jednostką organizacyjną Politechniki (dalej: Wnioskodawczyni), dokonuje sprzedaży wydawnictw, które mają nadany numer ISBN -podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki jako niezbędne w toku studiów. W związku z powyższym zwrócono się do organu podatkowego z zapytaniem jaka stawka podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie do tej sprzedaży.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawcze w zakresie kształcenia na poziomie wyższym i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

- kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

- wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

- kształcenie i promowanie kadr naukowych;

- upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

- kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

- stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

- działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Jak wskazano wyżej ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz zwolnieniu podlega także m.in. świadczenie usług ściśle związane z tymi usługami. Jak należy rozumieć wyrażenie „ściśle” wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch wyrokach w sprawie C-287/00 i C-434/05. Orzekając Trybunał wskazał, że zwolnienie z VAT usług bezpośrednio związanych z kształceniem wyższym ma na celu zapewnienie, by dostęp do wykształcenia nie był ograniczony przez rosnące koszty tego rodzaju edukacji, które to koszty powstawałyby w przypadku opodatkowania tych usług. Ponadto TSUE wskazał, iż świadczenie usług ściśle związanych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę