Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Stawka VAT w przypadku sprzedaży wydawnictw przez politechnikę

0 544

Sprzedaż przez Politechnikę wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych i zatwierdzonych przez Dziekanów skryptów będzie korzystała ze zwolnienia w VAT, jeżeli będzie dokonywana na rzecz studentów własnej uczelni. Sprzedaż tych wydawnictw innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, będzie opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5%.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP1/443-14/11-3/ALN z 7 lipca 2011 roku.

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Oficyna wydawnicza, będąca jednostką organizacyjną Politechniki (dalej: Wnioskodawczyni), dokonuje sprzedaży wydawnictw, które mają nadany numer ISBN -podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki jako niezbędne w toku studiów. W związku z powyższym zwrócono się do organu podatkowego z zapytaniem jaka stawka podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie do tej sprzedaży.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawcze w zakresie kształcenia na poziomie wyższym i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

- kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

- wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

- kształcenie i promowanie kadr naukowych;

- upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

- kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

- stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

- działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Jak wskazano wyżej ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz zwolnieniu podlega także m.in. świadczenie usług ściśle związane z tymi usługami. Jak należy rozumieć wyrażenie „ściśle” wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch wyrokach w sprawie C-287/00 i C-434/05. Orzekając Trybunał wskazał, że zwolnienie z VAT usług bezpośrednio związanych z kształceniem wyższym ma na celu zapewnienie, by dostęp do wykształcenia nie był ograniczony przez rosnące koszty tego rodzaju edukacji, które to koszty powstawałyby w przypadku opodatkowania tych usług. Ponadto TSUE wskazał, iż świadczenie usług ściśle związanych z czynnościami głównymi może korzystać ze zwolnienia tylko wówczas jeśli są konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Inaczej mówiąc świadczenie usług musiałoby mieć taki charakter lub taką jakość, że bez odwołania się do tych usług nie byłoby gwarancji, iż nauczanie świadczone przez uczelnie miałoby taką samą wartość.

Wskazać również należy, iż, zgodnie z art.43 ust.17 ustawy o VAT świadczenie usług jest wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź