Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługa najmu lokali nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jest to usługa mająca charakter usług odpłatnych i zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 października 2012 roku nr IPPP3/443-673/12-2/LK.

Sytuacja podatnika

Spółka, w ramach prowadzonej działalności wznosi kompleksy biurowe, zaś umiejscowione w nich lokale użytkowe oraz miejsca parkingowe przeznacza pod wynajem. Spółka w zawieranych umowach zobowiązuje najemców do zapłaty:

  • czynszu podstawowego,

  • opłaty eksploatacyjnej z tytułu udziału w kosztach,

  • kosztów mediów.

Czynsz podstawowy obejmuje wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni biurowej, magazynowej, miejsc parkingowych oraz w przypadku niektórych umów najmu wynagrodzenie z tytułu możliwości umieszczenia na fasadzie budynku logo reklamowego. Opłata eksploatacyjna, związana jest z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez spółkę w związku z utrzymaniem biurowca. Dotyczą one m.in. zarządzania nieruchomością, naprawy i konserwacji biurowca wraz z jego otoczeniem, zapewnienie systemu bezpieczeństwa, zapewnienia ubezpieczenia oraz personelu obsługującego biurowiec, a także dostawy wody czy prądu na użytek wspólny. Koszty mediów obejmują w szczególności koszty energii elektrycznej, internetu, usług telekomunikacyjnych, wynajmu sprzętu biurowego, sprzątania pomieszczeń, oraz innych usług zamówionych bezpośrednio przez najemcę. W zależności od postanowień umownych pomiędzy Spółką a najemcą, płatności z tytułu mediów są dokonywane przez najemców na konto bankowe spółki lub bezpośrednio na rzecz dostawców mediów.

W celu zwiększenia przychodów spółka podejmuje różne rozwiązania marketingowe, m.in. zwolnienie z czynszu w dwóch postaciach. Jedna z nich zakłada zaniechanie poboru czynszu podstawowego w całości przez okres wskazany w umowie. Drugi wariant zaś przewiduje procentowe zmniejszenie wysokości czynszu podstawowego. W obydwu przypadkach zwolnienie traktowane jest przez Spółkę jako rabat, który może obejmować nawet do 100% wartości czynszu podstawowego. Spółka podkreśla, iż ww. zwolnienie nie dotyczy opłaty eksploatacyjnej oraz kosztów mediów, które zawsze podlegają wpłacie przez cały czas trwania stosunku najmu.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczenie usługi najmu w okresie objętym zwolnieniem dotyczącym zapłaty czynszu podstawowego stanowi nieodpłatne świadczenie usług i będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na równi z odpłatnym świadczeniem usług, uznaje się:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy jednocześnie zauważyć, że treść art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, iż aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, czyli za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Biorąc pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę