Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczenie usług polegających na rozbiórce obiektów mieszkalno-usługowych będzie opodatkowane podstawową, 23 % stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2012 roku nr ITPP1/443-1404/11/BK.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który w ramach prowadzonej działalności wykonuje roboty budowlane, polegające na rozbiórce budynków mieszkalno-usługowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz uporządkowanie terenu po rozbiórkach. Opisane czynności Podatnik sklasyfikował według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. w grupowaniu 43, jako roboty budowlane. Realizując prace budowlano-rozbiórkowe Podatnik nie dysponuje wiedzą, jaki budynek powstanie na miejscu rozebranych budynków – czy będzie to budynek mieszkalny, czy biurowy. Również z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta nie wynika przeznaczenie działek na których dokonywane są rozbiórki.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku należy zastosować przy pracach rozbiórkowych, dotyczących budynków mieszkalno-usługowych, jeśli po rozbiórce zostaną wybudowane budynki o charakterze wielorodzinnym z częścią usługową.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podstawową podatku obniża się do wysokości 8% między innymi dla:

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

  • robót konserwacyjnych dotyczących:

    • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

    • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa powyżej, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

N...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę