Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

11 października 2012

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych a zwolnienie w podatku VAT

182

Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia imprez masowych mieszczą się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2012 roku nr IPPP3/443-574/12-4/JK.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest ratownikiem medycznym uprawnionym do wykonywania określonych czynności na podstawie ustawy o ratownictwie medycznym. W ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przy świadczeniu usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych można zastosować zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrekotra izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  • lekarza i lekarza dentysty,

  • pielęgniarki i położnej,

  • medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  • psychologa.

Z powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy jednoznacznie wynika, iż zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ze zwolnienia korzystają bowiem usługi mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych.

Bowiem w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, określenie osoba wykonująca zawód medyczny – oznacza osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Zasady...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę