Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , AKTUALNOŚCI , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

16 maja 2012

Termin obniżenia VAT należnego w sytuacji korekty faktury wewnętrznej

194

Dyrektor Izby Skarbowej w w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP3/443-1563/11-2/KT z 5 marca 2012 roku potwierdził, że podatnicy są uprawnieni do obniżenia VAT należnego z tytułu korekty faktury wewnętrznej w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Bank, który jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank nabywa usługi od podmiotów zagranicznych, nie posiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Z tytułu nabycia tych usług powstaje po stronie Banku import usług opodatkowanych 23% podatkiem VAT – art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W praktyce powstają i mogą powstawać w przyszłości przypadki, że kwota należna podmiotom zagranicznych z tytułu świadczonych przez nich usług ulega zmniejszeniu (np. w wyniku udzielonych upustów, pomyłek co do cen ujętych w wystawionych wcześniej fakturach lub błędnej interpretacji przez Bank danej czynności jako opodatkowanej) po rozpoznaniu przez Bank obowiązku podatkowego, wystawieniu stosownej faktury wewnętrznej i wykazaniu oraz zapłaceniu zobowiązania z tytułu należnego podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. W tych przypadkach powstaje konieczność zmniejszenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w fakturze wewnętrznej dokumentującej obrót z tytułu rozpoznanego wcześniej przez Bank importu usług.

W związku z powyższym, Bank zwrócił się z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wystawi korekty faktur wewnętrznych

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Banku, że po wystawieniu korekt faktur wewnętrznych zmniejszających podstawę opodatkowania, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego objętego tą korektą w deklaracji za miesiąc, w którym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę