Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zakupiliśmy od firmy z Wielkiej Brytanii części zamienne do maszyny (faktura VAT UE), natomiast same części dotarły do nas z innej firmy z USA. Odprawa celna w PL, należności celne pokrył kontrahent z Wielkiej Brytanii. Mam SAD, gdzie nadawca/eksporter to Wielka Brytania, Odbiorca - ja (PL) i zgłaszający/przedstawiciel - agencja celna z PL. Jak to "wygląda" w VAT, czy to jest WNT?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy ten sam towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, natomiast w rzeczywistości jest przemieszczany od pierwszego dostawcy bezpośrednio do ostatniego nabywcy mamy do czynienia z tzw. transakcją łańcuchową, zwaną też inaczej szeregową.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W praktyce oznacza to, że dla każdej z dostaw odrębnie ustalane jest miejsce dostawy. Ponieważ w transakcji łańcuchowej dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów, natomiast pozostałe dostawy są to dostawy „nieruchome”.

Schemat łańcucha dostaw opisanych w pytaniu

W Państwa przypadku towary dostarczane są bezpośrednio z USA do Polski, co wynika z dokumentu SAD, a odprawy celnej w Polsce dokonuje brytyjski dostawca poprzez swego przedstawiciela, czyli agencję celną. W opisanym łańcuchu transakcyjnym mamy do czynienia z dwoma dostawami:

• dostawa 1: pomiędzy firmą z USA a firmą z Wielkiej Brytanii

• dostawa 2: pomiędzy firmą z Wielkiej Brytanii a firmą z Polski

Ponieważ miejscem rozpoczęcia wysyłki towaru jest kraj spoza Unii (kraj trzeci), to w celu ustalenia miejsca dostawy towarów należy zastosować art.22 ust.4 UPTiU, który mówi, że w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt.1 UPTiU podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę