Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

31 lipca 2012

Transakcje pomiędzy jednostkami samorządowymi a zastosowanie art. 32 ustawy o VAT

188

Pomiędzy Gminą a Ośrodkiem Kultury i Rekreacji nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, pozwalający organowi podatkowemu na określenie obrotu w wartości rynkowej w odniesieniu do transakcji pomiędzy tymi podmiotami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr PTPP1/443-1000/11-4/MH z dnia 6 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy znajdują się świetlice miejskie (budynki i/lub lokale). Są one własnością Gminy i służą lokalnej społeczności w szczególności jako miejsca spotkań (są one udostępniane w tym celu nieodpłatnie) lub sporadycznie jako miejsca organizacji imprez, np. urodzin, styp, wesel (w tym przypadku są odpłatnie wynajmowane). Gmina rozważa oddanie świetlic w odpłatną dzierżawę na rzecz Ośrodka Kultury i Rekreacji (OKiR). OKiR jest samorządową jednostką kultury działającą na terenie Gminy, samodzielną pod względem organizacyjnym, posiadającą osobowość prawną. Celem działania OKiR jest wszechstronna edukacja kulturalna społeczeństwa, upowszechnianie kultury, sportu masowego i rekreacji. Działalność OKiR jest finansowana głównie ze środków przekazywanych z budżetu Gminy w formie dotacji lub ewentualnie dochodów własnych OKiR, dobrowolnych wpłat i darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych, z fundacji oraz innych źródeł. OKiR również jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Osobą zarządzającą i reprezentującą OKiR na zewnątrz jest Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Radę Miejską Gminy. Dyrektor nie zajmuje jednocześnie stanowiska burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza czy skarbnika Gminy ani też nie zasiada w Radzie Miejskiej Gminy. Również osoby mające powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia z Dyrektorem, tj. w ramach małżeństwa oraz pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia nie zajmują powyższych stanowisk w Gminie. Pomiędzy Gminą a OKiR nie zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym, bowiem ani Gmina ani OKiR nie są spółkami kapitałowymi.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy pomiędzy nią a OKiR zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalający organowi podatkowemu na określenie obrotu w wartości rynkowej w odniesieniu do transakcji pomiędzy tymi podmiotami.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym, pomiędzy Gminą a Ośrodkiem Kultury i Rekreacji nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

• niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

• niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę