Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 października 2012

Trwała zabudowa kuchenna a stawka VAT

165

Wykonanie i montaż trwałej zabudowy kuchennej wykonanej w budynkach i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym będzie opodatkowane podstawową stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2012 roku nr ILPP1/443-1311/11-2/AWa.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wnioskodawczyni, która świadczy usługi polegające na wytworzeniu z zakupionych materiałów: płyt meblowych, blatów i elementów metalowych stałej zabudowy wnękowej, kuchennej, a następnie trwałym ich montażu (bez możliwości przenoszenia w inne miejsce) w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w grupach 111 i 112. Przedmiotem zawartej umowy z klientem jest usługa montażu, w cenie której uwzględniona jest wartość zużytych materiałów.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługa zabudowy wnękowej, kuchennej z zakupionych materiałów: płyt meblowych, blatów i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112 podlega opodatkowaniu obniżoną, 8% stawką VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie, w myśl § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla:

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

  • robót konserwacyjnych dotyczących:

    • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

    • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Organ podatkowy zauważył, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Bowiem strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na te usługę i opodatkować ich osobno ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Ponadto organ podatkowy wskazał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę