Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Chcę rozpocząć działalność w zakresie świadczenia usług taksówką osobową. Czy mogę zainstalować kasę wirtualną i czy będzie przysługiwało mi odliczenie, tak jak na kasę on-line i co należy złożyć w związku z tym? Czy będę mógł wystawiać paragony elektroniczne?

Odpowiedź
Kupując kasę wirtualną do świadczenia usług taksówką osobową Czytelnik będzie miał prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na jej zakup. Jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT to składa wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tej kasy. Paragony elektroniczne Czytelnik może wystawiać za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania kasy takie mogą być używane przez podatników w odniesieniu m.in. do usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875).
Zapis § 4 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania określa, iż kasy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzieli się na następujące kategorie: 

 • kasy ogólne – kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji;
 • kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w rozdziale 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług, obejmujące kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. 

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ponieważ kasa wirtualna umożliwia połączenie z CRK i spełnia warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych wobec tego odliczenie z tytułu jej zakupu jak najbardziej znajduje tu zastosowanie. 

Zapis art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług określa, iż podatnicy, u których: 

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (kasy on-line),
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1 (kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii), do prowadzenia ewidencji sprzedaży 

mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej następuje pod warunkiem:

 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy (tj. kas posiadających potwierdzenie Prezesa GUM, iż spełniają funkcje określone w ust. 6a czyli kas on-line/wirtualnych i wymagania techniczne dla kas rejestrujących),
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 

Wniosek ten zawiera:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą; 
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu. 

Należy również dołączyć: 

 • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży; 
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracując...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.