Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

9 października 2011

Usługi graficzne na rzecz firmy z siedzibą w Anglii

181

Firma polska posiadająca NIP-UE sporadycznie wykonuje usługi (projekty graficzne) dla firmy z Anglii. Firma angielska nie posiada NIP-UE. Do tej pory fakturowaliśmy te usługi jako NP. Czy obecnie jest tak samo ? W KIP dostałam dwie różne odpowiedzi: - jedna że nadal NP - a druga że od 1-go lipca ma być na 23% (art.18 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku).

ODPOWIEDŹ

Aby prawidłowo określić miejsce świadczenia usług na rzecz odbiorcy z innego kraju Unii Europejskiej, należy przede wszystkim ustalić jaki jest statut odbiorcy tych usług, tzn. należy ustalić, czy usługa wykonywana jest na rzecz osoby fizycznej, czy też na rzecz podatnika. Trzeba tutaj podkreślić, że pod pojęciem „podatnika” należy rozumieć wykonywanie usług na rzecz firm (różnych form działalności gospodarczej).

Ponieważ odbiorca Państwa usług nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, nie można potwierdzić jego istnienia w systemie VIES. Niemniej jednak często z samej nazwy odbiorcy można wywnioskować, czy jest to firma, czy też osoba fizyczna. Z treści postawionego pytania wiadomo, że wykonują Państwa usługi na rzecz firmy, czyli należy przyjąć, że odbiorca Państwa usług ma statut podatnika. Rozporządzenie wykonawcze Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określa zasady ustalania miejsca świadczenia usług ze względu na status ich odbiorcy.

Zgodnie z treścią art.18 tego rozporządzenia, o ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty ma status podatnika:

a) gdy usługobiorca przekazał mu swój indywidualny numer identyfikacyjny VAT i usługodawca uzyska potwierdzenie ważności tego numeru identyfikacyjnego, a także nazwiska/ nazwy i adresu przypisanych temu numerowi zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

b) gdy usługobiorca nie otrzymał jeszcze indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT, ale poinformował usługodawcę, że zwrócił się z wnioskiem o jego nadanie i usługodawca uzyska dowolny inny dowód potwierdzający, że usługobiorca jest podatnikiem lub osobą prawną nie będącą podatnikiem, w stosunku do której wymagana jest identyfikacja do celów VAT, oraz jeżeli dokona w rozsądnym zakresie weryfikacji rzetelności przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa, takich jak środki dotyczące kontroli tożsamości lub płatności.

Skoro posiadają Państwo pewność, że wykonują...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę