Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 września 2012

Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez spółkę

154

Świadczone przez spółkę kapitałową usługi nauczania na poziomie przedszkolnym nie korzystają ze zwolnienia od VAT na mocy art.43 ust.1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeżeli faktycznie są wykonywane przez zatrudnionych w spółce nauczycieli.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lipca 2012 roku o sygnaturze I FSK 219/12.  

Sytuacja podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór związany z indywidualną interpretacją, której przedmiotem było to, czy świadczenie w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności usług edukacyjnych na poziomie przedszkolnym (w zakresie rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, szachów, zajęć komputerowych, piłki nożnej, plastyki i teatru) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług. W stanie faktycznym wskazanym przez Spółkę we wniosku o interpretację podano, że pracownicy Spółki, niebędącej jednostką objętą przepisami o systemie oświaty, zatrudnieni w niej na podstawie umowy cywilno-prawnej prowadzą zajęcia dodatkowe dla przedszkoli. Zajęcia te odbywają się w użyczonych spółce pomieszczeniach przedszkolnych, zapłaty dokonują rodzice dzieci na rzecz Rady Rodziców przy przedszkolu, która przekazuje wpłaty Spółce.

Składająca zapytanie Spółka uważała, że w opisanym przez nią stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki z art.43 ust.1 pkt 27 ustawy o VAT. Stanowisko to Spółka poparła argumentując, że zajęcia są zajęciami nauczania i są prowadzone przez osoby mieszczące się w pojęciu „nauczyciel”.

Stanowisko spółki zostało w zaskarżonej interpretacji uznane za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia jest łączne spełnienie dwóch wymogów: przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji), a z drugiej przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Podkreślając, że prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność, organ zaznaczył, że w przypadku, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni w spółce, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz ze spółką, a tym samym nauczyciele (instruktorzy, studenci) nie świadczą usług na własny rachunek, a w konsekwencji przedmiotowe usługi nauczania nie będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 stawy o VAT.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu podatkowego, w wyniku czego sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego, a n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę