Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Usługi zarządzania cmentarzem przez Gminę podlegają VAT

173

Wykonywane przez Gminę usługi dotyczące zarządzania cmentarzem, związane z udostępnieniem miejsca do pochówku, rezerwacją miejsca na cmentarzu, przedłużeniem używalności grobu, udostępnieniem kaplicy oraz wjazdem na cmentarz, podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2012 roku numer ILPP1/443-1298/11-6/MS.

Sytuacja podatnika

Do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się Gmina, która od 1 lipca 2011 roku prowadzi samodzielny zarząd cmentarza komunalnego położonego na terenie Miasta. W związku z tym w kasie Urzędu Miasta i Gminy pobierane są opłaty za:

• udostępnienie miejsca do pochówku,

• rezerwację miejsca na cmentarzu,

• przedłużenie używalności grobu,

• udostępnienie kaplicy,

• wjazd na cmentarz.

Powyższe usługi objęte są jednym grupowaniem według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 96.03.12.0. W związku z powyższym, Gmina zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy powyższe opłaty za cmentarz opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 8%.

Zdaniem Gminy, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego pobierane przez Gminę jako zarządcę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu, są pobierane na podstawie umowy cywilnej zawartej z podmiotem wnoszącym opłatę i stanową dla Gminy należność za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, że usługi o symbolu PKWiU 96.03 zostały wymienione w poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, na mocy art.41 ust.2, usługi te objęte są stawką VAT 8%.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. Po analizie przepisów ustawy o VAT, Dyrektor Izby Skarbowej wyciągnął następujące wnioski:

• wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo – przedmiotowy,

• w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

- czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

- ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

Kryterium podzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę