Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 stycznia 2012

Ustalenie progu procentowego zwalniającego z obowiązku stosowania kas fiskalnych

162

Jak w 2012 roku prawidłowo obliczyć próg procentowy uprawniający do zastosowania zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?

 

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31 grudnia 2012 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania miedzy innymi:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem Podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 80%,

2) podatników, rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż towarów i usług wymienionych w pozycjach 1-32 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez Podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do zrealizowania do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie sprzedaży, będzie wyższy niż 80%.

Powyższe zwolnienia stosuje się bez względu na wysokość obrotu i bez względu na fakt, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności. Nawet zatem, gdy Podatnik wejdzie w obowiązek stosowania kas fiskalnych to usługi i towary wymienione na tej liście nie podlegają ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, jednakże dla nich musi być prowadzona ręczna lub komputerowa ewidencja sprzedaży za dany dzień, w myśl zapisu art. 109 ustawy o VAT.

Jak wynika z cytowanych przepisów w 2011 roku próg uprawniający do stosowania zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uległ podwyższeniu z 70% do 80%. W celu prawidłowego określenia procentowego udziału obrotów z tytułu sprzedaży wymienionej w pozycjach 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem Podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy skorzystać z następującego wzoru: 

OZ

     U =  ----------------  x 100 %

OC

gdzie:

U - jest to udział obrotów z dostawy to warów lub świadczenia usług w ob rotach ogółem Podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (jeśli udział ten jest większy niż 80%, podatnik zwolnio ny jest z obowiązku ewidencji),

OZ - obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych pod poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia na rzecz osób fi zycznych nieprowadzących dzia łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

OC - całkowity obrót z tytułu dostawy to warów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (zarówno tych wy mienionych pod poz. 1-32 załączni ka do rozporządzenia, jak i innych).

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania powyższego wzoru:

Przykład 1

Spółka w 2011 roku świadczyła usługi finansowe oraz prowadziła dodatkowo usługi fryzjerskie i sprzedaż preparatów do pielęgnacji włosów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe wymienione są w pozycji 23 załącznika, jako czynność zwolniona z ewidencjonowania, natomiast świadczenie usług fryzjerskich i sprzedaż kosmetyków zwolnieniu nie podlega. W poprzednich latach Spółka zwolniona była z obowiązku ewidencjonowania, a struktura obrotów w roku 2011 pozwala na dalsze korzystanie ze zwolnienia w 2012 roku Zakładamy, że w pierwszym półroczu 2012 r. Spółka będzie nadal prowadziła taką samą działalność jak w 2011 r., a obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za I półrocze wyniosą:

- obrót ogółem - 90 000 zł

- usługi finansowe - 60 000 zł

- usługi fryzjerskie - 20 000 zł

- działalność handlowa – 10 000 zł

60 000

             U =&...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę