Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Utrata zwolnienia z obowiązku posiadania kasy a nowa działalność

181

W poprzednich latach prowadziłam działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Byłam podatnikiem VAT i byłam obowiązana do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej, z której w momencie likwidacji działalności został sporządzony odczyt pamięci i spisany protokół przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Czy ponownie rozpoczynając w 2012 roku działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w tym samym zakresie jestem zobowiązana do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w dniu rozpoczęcia działalności, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł?

ODPOWIEDŹ

 Jest Pani zobowiązana do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia wznowienia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W §3 ust.7 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym - do dnia przekroczenia w 2011 roku lub 2012 roku kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł.

Jak wynika z treści §3 ust.8 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust.1 oraz w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, nie stosuje się do:

1. podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

2. podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rozstrzygając kwestię prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ze względu na limit obrotów w wysokości 20.000 zł istotnym jest ustalenie bytu prawnopodatkowego Pani, jako Podatnika w zakresie podatku od towarów i usług. Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dowodzi iż zaprzestanie wyko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę