Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 września 2012

Użyczenie sprzętu a prawo do odliczenia VAT

155

Powiat nie odzyska podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, który ma na celu nieodpłatne użyczenie zakupionego sprzętu partnerowi, ze względu na brak związku wydatku ze sprzedażą opodatkowaną.

  Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2012 roku nr IPTPP4/443-299/12-5/ALN.

Sytuacja podatnika

Powiat, wykonując określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie na budowę zintegrowanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą w przyszłości służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Powiat, natomiast użytkownikiem będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem będą wystawiane na Powiat, który w wyniku realizacji projektu, będzie jego właścicielem. Natomiast mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu będzie przekazane na rzecz SPZOZ w nieodpłatne użyczenie.

W związku z powyższym Powiat zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo, uznając, iż nie ma prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach realizacji projektu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Powiatu, iż nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu, w ramach którego powstałe mienie będzie użyczone nieodpłatnie partnerowi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia należy rozumieć bezpłatne używanie oddanej przez użyczającego biorącemu na czas oznaczony lub nieoznaczony w tym celu rzeczy bez przeniesienia własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług. Natomiast z treści przepisu art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

W związku z tym, organ podatkowy stwierdził, iż nieodpłatne użyczenie zakupionego sprzętu Parterowi projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż przekazanie s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę