Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W zamówieniach publicznych, które dla wielu firm zwłaszcza z sektora budowlanego są głównym źródłem utrzymania, bardzo istotne jest opodatkowanie świadczonych usług. Szczególne znaczenie ma tu podatek VAT, który choć w założeniu ma być neutralny dla przedsiębiorcy, może znacząco wpływać na wybór oferty i później zawartą umowę. W artykule wskazujemy na problemy związane z VAT w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem zwiększonych po 1 stycznia 2011 roku stawek podatku.

Ustalenie wartości zamówienia

Zamawiający przygotowując postępowanie ustala najczęściej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka podatku VAT dla zamawianych usług. Jest to niezbędne do określenia wartości zamówienia, jak również do oceny prawidłowości zastosowanych stawek w złożonych ofertach, a tym samym prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. Praktyka taka jest jednak coraz częściej krytykowana, bo przecież to wykonawca ma najlepsze informacje na temat stawki VAT koniecznej przy oferowanych towarach i usługach. Poza tym to wykonawca ponosi ewentualne konsekwencje nieprawidłowej stawki i on powinien w związku z tym określić jak jest opodatkowana oferowana przez niego usługa. Wniosek taki płynie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 53, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem to na wykonawcy spoczywa określenie (wyliczenie) stawki i kwoty VAT. Wykonawca powinien to zrobić w fakturze wystawionej zamawiającemu tytułem dokonanej sprzedaży. Wykonawca musi tym samym ponieść wszelkie konsekwencje ewentualnej pomyłki w stawce VAT przyjętej w wystawionej przez siebie fakturze. Jeżeli wykonawca wystawi fakturę, w której wykaże kwotę VAT wyższą od kwoty podatku należnego, jest zobowiązany do jego zapłaty (art. 108 ust. 2 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast wykonawca VAT zaniży w następstwie zastosowania niewłaściwej stawki VAT, to zmuszony będzie do poniesienia różnicy w podatku w wysokości określonej przez organ podatkowy oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia (art. 190 ustawy o VAT). Konsekwencje, którym może podlegać zamawiający są niezbyt dotkliwe i polegają w zasadzie na stwierdzeniu nieprawidłowości przez organ kontrolujący. Problemy mogą się zaczą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź