Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 września 2012

Wartość aportu a prawo do odliczenia VAT

124

Organ podatkowy nie może zakwestionować odliczenia przez podatnika VAT od środków trwałych otrzymanych w drodze aportu tylko dlatego, że wartość aportu nie odpowiada w jego ocenie wartości rynkowej tych środków.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o sygnaturze I SA/Łd 1428/11 z 17 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu była decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego określająca Spółce komandytowej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Organ podatkowy zakwestionował odliczenie podatku z faktury dokumentującej wniesione przez komandytariusza aportem środki trwałe. Organ podatkowy powziął wątpliwość, czy wartość środków trwałych widniejąca na fakturze jest zgodna rzeczywistą wartością rynkową takich urządzeń, w związku z czym zlecił dokonanie oszacowania wartości wniesionych aportem do Spółki maszyn i urządzeń produkcyjnych, komputerów oraz samochodów. Ze sporządzonego oszacowania wynikało, że wartość poszczególnych ruchomości wniesionych aportem do Spółki co do zasady nie odpowiadała ich wartości rynkowej. W związku z powyższym, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której między innymi zakwestionował prawo do odliczenia VAT wynikającego z aportu tych składników majątkowych, których wartość została zawyżona, argumentując, że faktury podają kwoty w części niezgodne z rzeczywistością, co stanowi naruszenie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka nie zgodziła się z powyższą decyzją organu podatkowego, wskazując między innymi, że przepis art.88 ust.3a pkt 4 lit.b ustawy o podatku od towarów i usług nie może być podstawą zakwestionowania odliczenia podatku przez Spółkę w przedmiotowej sprawie. Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji, kiedy wystawione faktury podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, zaś w przedmiotowej sprawie trudno uznać, że kwestionowane przez organ podatkowy faktury podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, ponieważ dostawa udokumentowana przedmiotowymi fakturami w rzeczywistości miała miejsce, a ponadto wartość środków trwałych wskazana na fakturze znalazła swój wyraz w wartości wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki, który powiększył jej majątek. Zatem kwoty wskazane na fakturach odpowiadają rzeczywistości, tj. kwotom określonym przy wnoszeniu aportu do Spółki przez Strony.

Powyższe zarzuty Spółki nie zostały uwzględnione przez organ odwoławczy, w konsekwencji czego sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że zakwestionowanie prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w konkretnym przypadku (gdy zaistnieją ku temu przesłanki) powinno być dokonywane ze szczególną wnikliwością. W wielu orzeczeniach ETS podkreślał bowiem, że wprowadzanie wyłączeń od prawa do odliczenia musi odbywać się z poszanowaniem zasady proporcjonalności nawet wówczas, gdy są one stosowane w ramach środków specjalnych (np. orzeczenie z 19 września 2000 roku w połączonych sprawach C-177/99 oraz C-181/99).

Zgodnie z art.88 ust.3a pkt 4 lit.b ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę