Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

9 października 2011

Weryfikacja statusu kontrahenta spoza UE przy świadczeniu usług

156

Prowadzę agencję celną i często dokonuję odpraw celnych na rzecz różnych podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Czasami zdarza się, że usługi świadczone są jednorazowo, a dokumenty dostarcza mi kierowca, który nie udziela mi informacji na temat reprezentowanej przez siebie firmy. Najczęściej jednak posiadam numer identyfikacji podatkowej tego podmiotu, nadany w kraju jego siedziby. Czy takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie należy ustalić miejsce świadczenia Pana usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta przewiduje różne sposoby określania miejsca świadczenia usług, w zależności od tego, czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, czy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem. Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT podatnikiem w rozumieniu ustawy jest:

a) podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art.15 ust.2 (czyli wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, a także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych), lub działalność odpowiadającą tej działalności, bez względu na jej cel lub rezultat;

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit.a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

Odpowiedzi na to, jak weryfikować to, czy kontrahent jest podatnikiem czy nie udzielają w pewnym zakresie przepisy unijne. W art.18 ust.3 rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określono następujący sposób weryfikacji statusu usługobiorcy spoza Wspólnoty:

O ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca nieprowadzący działalności na terytorium Wspólnoty ma status podatnika:

a) jeżeli uzyska od usługobiorcy zaświadczenie wydane przez właściwe organy podatkowe usługobiorcy, potwierdzające, że usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą i uprawniające go do otrzymania zwrotu VAT na mocy dyrektywy Rady 86/560/EWG;

b) w przypadku, gdy usługobiorca nie ma tego zaświadczenia – jeżeli dysponuje numerem VAT lub podobnym numerem nadanym usługobiorcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców lub dowolnym innym dowodem potwierdzającym, że usługobiorca jest podatnikiem oraz jeżeli dokona w rozsądnym zakresie weryfikacji rzetelności przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa, takich jak środki dotyczące kontroli tożsamości lub płatności.

Jak rozumiem, w przedstawionej przez Pana sytuacji nie dysponuje Pan zaświadczeniem wydanym przez organy podatkowe właściwe dla usługobiorcy, dysponuje Pan jednak fakturą i dokumentami przewozowymi wystawionymi w związku z koniecznością dokonania odprawy celnej przewożonego towaru oraz numerem identyfikacji podatkowej tego podmiotu. Moim zdaniem, przy braku odmiennych informacji, te dokumenty są wystarczające do zidentyfikowania podmiotu jako podatnika.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja charakteru, w jakim działa usługobiorca. Inaczej bo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę