Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY

2 września 2012

Wniesienie majątku do spółki gminnej a sukcesja podatkowa

158

Wycofanie z zakładu budżetowego części składników majątkowych i następcze wniesienie ich do spółki z o.o. z udziałem Gminy nie prowadzi do sukcesji podatkowej pomiędzy zakładem budżetowym a Spółką.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPB4/423-368/11-4/ŁM z 3 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina zamierzała dokonać transformacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez wyłączenie z niego zadań związanych z odbiorem i wywozem odpadów oraz wybranych składników majątkowych. Następczo zadania te miały zostać powierzone spółce z o.o. (dalej: Spółka), a składniki majątkowe miały zostać wniesione do Spółki na pokrycie udziałów w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

Gmina planowała wnieść do Spółki śmieciarkę oraz belownicę, dotychczas znajdujące się w posiadaniu ZGKiM. Zakład otrzymał również od Gminy należącą do niej nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami. Nieruchomość tę Spółka miała otrzymać od Gminy w drodze aportu.

W związku z tym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy wycofanie z zakładu budżetowego części składników majątkowych i następcze wniesienie ich do spółki z o.o. z udziałem Gminy prowadzi do sukcesji podatkowej pomiędzy zakładem budżetowym a Spółką.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Z treści przedstawionego opisu wynika, iż opisany w nim problem dotyczy zastosowania przepisu art. 93b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w przypadku wycofania z zakładu budżetowego części składników majątkowych do Gminy i późniejsze wniesienie przedmiotowego mienia do spółki z o.o. z udziałem Gminy.

W myśl art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

• osób prawnych,

• osobowych spółek handlowych,

• osobowych i kapitałowych spółek handlowych

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

• innej osoby prawnej (osób prawnych);

• osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Jak stanowi art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

• przekształcenia innej osoby prawnej,

•...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę