Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Wykonanie przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości a VAT

217

Nasza gmina zleca wykonawcy budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do poszczególnych nieruchomości. Kosztami wykonania przyłącza gmina obciąża właściciela nieruchomości. Czy odsprzedaż usług wykonania przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Tak. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sporną kwestią jest, czy ma tutaj zastosowanie stawka 8% czy 23%.

UZASADNIENIE

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje podatnika VAT jako osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie - bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednak z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są uznawane za podatników VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem gminy co do zasady nie są podatnikami...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź