Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

14 sierpnia 2012

Wynajem lokali mieszkalnych przez Spółkę w imieniu Gminy

168

Podatnikiem podatku VAT z tytułu najmu lokali jest Gmina a nie Spółka, która w imieniu Gminy zarządza nieruchomościami.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-275/12-6/ALN.

Sytuacja podatnika

Gmina, jako właściciel nieruchomości, zawarła z Zarządem Sp. z o.o. porozumienie ramowe w sprawie zasad administrowania i zarządzania zasobami mienia komunalnego Gminy.

Zgodnie z porozumieniem Spółka zobowiązała się do zarządzania nieruchomościami w imieniu Gminy, a w szczególności do wykonywania wszelkich czynności administracyjnych, zarządczych, eksploatacyjnych, inkasa należności za media, dozoru technicznego i koordynacji remontów w sposób niezbędny do sprawnego zarządzania mieniem Gminy w imieniu Gminy i na własne ryzyko.

Usługi najmu lokali będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych pomiędzy Gminą a odbiorcą usług. Umowy te, w imieniu Gminy i na jej zlecenie, będzie zawierał i rozwiązywał z najemcami (odbiorcami usług najmu), Zarząd Sp. z o.o. Niemniej jednak to Gmina, a nie spółka będzie stroną tych umów. Umowy te są umowami cywilnoprawnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach przyjętych rozliczeń za świadczone na rzecz Gminy usługi Gmina wypłaca Spółce miesięczne wynagrodzenie.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy z tytułu zwartych umów najmu lokali to ona występuje w roli podatnika VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę