Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Wynajem sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej a VAT

198

Wynajem przez gminę sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. Gmina ma obowiązek wystawić fakturę VAT w przypadku najmu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku najmu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności – na ich żądanie. Gmina ma również prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na bieżące utrzymanie wynajmowanej sali.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP4/443-230/11-4/ISN z 30 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowała w 2010 roku inwestycję przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek służyć będzie mieszkańcom i zaspokajać ich potrzeby wspólnoty lokalnej. Dokonywane w ramach realizacji inwestycji zakupy towarów i usług nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Gmina nie wykazywała w związku z prowadzoną inwestycją podatku naliczonego ani należnego. Gmina ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania obiektu takie jak zakup opału, energii elektrycznej, bieżące remonty i inne zakupy. Ponadto, Gmina planuje uzyskać wpływy po zrealizowaniu inwestycji w wysokości 20.000 zł rocznie. Byłyby to wpływy za wynajem sali OSP na różnego rodzaju imprezy. Stronami w zawieranych umowach będzie Gmina i wynajmujący salę. Usługi wynajmu sali świadczone będą w znacznej większości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (spotkania rodzinne, wesela, komunie). Zainteresowany ocenił, że udział podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może wynosić około 5 % całości świadczonych usług wynajmu.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma obowiązek wystawiać faktury za wynajem sali w budynku OSP stosując podstawową stawkę podatku od towarów i usług i czy może w związku z wystąpieniem sprzedaży opodatkowanej wykazywać podatek naliczony z faktur dotyczących zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem wynajmowanej Sali?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe wyłączenie nie będzie miało zastosow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę