Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

10 czerwca 2019

NR 90 (Czerwiec 2019)

Zaświadczenie o niezaleganiu a przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku VAT

0 1563

Czy w sytuacji przedawnionych zobowiązań z tytułu VAT, za kilka miesięcy 2001 roku, mogę otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach? Nadmieniam, że wówczas zobowiązania te były zabezpieczone hipoteką przymusową ustanowioną na moim mieszkaniu. Chciałbym wziąć kredyt i zabezpieczyć bank na hipotece, ale nie mogę bez zaświadczenia o niezaleganiu wykreślić hipoteki wpisanej przez urząd skarbowy.

Odpowiedź

Zaświadczenie o niezaleganiu nie jest instytucją badającą przedawnienie zobowiązań, zatem w ramach tej instytucji nie można żądać stwierdzenia przedawnienia zaległości podatkowej. Niemniej, zaświadczenie o niezaleganiu na wniosek Czytelnika zostanie wydane jednak będą zawarte nieuiszczone zobowiązania podatkowe.

POLECAMY

Procedurę dotyczącą zbadania czy VAT za 2001 rok uległ przedawnieniu organ podatkowy może wszcząć na żądanie Czytelnika złożone w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku podatkowego w związku z przedawnieniem.

Uzasadnienie

Przepisy Działu VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa normują instytucję zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia jest czynnością materialno-techniczną, co do zasady odtwórczą, która ze swej istoty stanowić ma jedynie odzwierciedlenie danych będących w  dyspozycji organów, tj. informacji wynikających z  prowadzonych przez nie ewidencji, rejestrów lub innej dokumentacji.

Wedle stanowiska NSA (wyrok z 25 maja 2018 roku, I  FSK 599/18,) w świetle przepisów zawartych art.  306a  §3 oraz art.  306e  §  1 Ordynacji podatkowej, zaświadczenie jest aktem wiedzy organu o  określonych faktach lub stanie prawnym i stanowi urzędowe oświadczenie tego, co jest organowi wiadome, i sprowadza się do opisu sytuacji (faktycznej lub prawnej) wynikającej z  posiadanych przez organ rejestrów. Zaświadczenie, nie może w  żaden sposób kształtować, czy determinować istnienia lub zakresu uprawnień lub obowiązków Podatnika, wnioskującego o jego wydanie. Nie powinno tym samym rozstrzygać jakichkolwiek kwestii spornych.

Mimo więc, że ustawodawca w  ramach sprawy o  wydanie zaświadczenia dopuszcza możliwość prowadzenia przez organ postępowania wyjaśniającego, to nie powinno to wpłynąć na zmianę charakteru omawianej instytucji. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie może przekształcić się w  postępowanie podatkowe, czy kontrolne. Inne są bowiem cele tych postępowań i  odmiennie kształtują się w  tych przypadkach obowiązki organu podatkowego.

Należy zauważyć, że kwestia przedawnienia zobowiązań podatkowych ujęta jest w art. 70  Ordynacji podatkowej. Zgodnie z §8 tego artykułu, ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie terminu przedawnienia mogą być one egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Według organów podatkowych zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem mogą być dochodzone do czasu, kiedy zaległość zostanie zaspokojona z przedmiotu hipoteki czy zastawu. 

Takie rozwiązanie zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12). Jednakże, TK zajął się tylko przepisem obowiązującym w latach 1998–2002. Wówczas był to art. 70 § 6 Ordynacji i w uzasadnieniu wyroku trybunał stwierdził, że w brzmieniu obowiązującym w w/w okresie   przepis  ten jest niekonstytucyjny.

Niemniej, należy zauważyć, że w procedurze wydawania zaświadczenia o niezaleganiu  lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, nie jest dopuszczalne badanie skutków ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego  dla przedawnienia zobowiązania podatkowego (zabezpieczonego hipoteką). NSA w  wyroku I FSK 2276/18 z dnia 30.01.2019 roku stwierdził: „Nie można bowiem przyjąć, by w  granicach uproszczonego postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do wydania w  krótkim terminie (najpóźniej siedmiu dni) zaświadczenia, mieściła się analiza przypadków tzw. oczywistej niekonstytucyjności, polegającej na odniesieniu konsekwencji negatywnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do przepisu prawa o  tożsamym bądź zbliżonym brzmieniu, co przepis uznany za niekonstytucyjny i  określanie na tej podstawie sytuacji prawnej podmiotu wnioskującego. Nie jest rolą organu wyrażanie ocen prawnych, w tym kwestionowanie konsekwencji ustanowienia hipoteki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź