Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Zbiorcza faktura korygująca nie musi dotyczyć wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie

186

Podatnik może wystawić zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą udzielenie rabatu również w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich dostaw realizowanych na rzecz danego kontrahenta w danym okresie. Przepisy nie wymagają, aby w takim przypadku w treści zbiorczej faktury korygującej podawane były kwoty uwzględnione na fakturach korygowanych, jak również ostateczne dane po uwzględnieniu korekty.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP1-443-371/11-4/JL z 23 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka wprowadza różne rodzaje wynagradzania klientów w postaci premii pieniężnych, przyznawanych nabywcom towarów handlowych. Ze względu na uwarunkowania biznesowe schemat premiowania kontrahentów jest zróżnicowany. Stosowane są różne premie w zależności m.in. od rodzaju towaru. Naliczenie i wypłata premii uzależniona jest dodatkowo od terminów płatności ustalonych z kontrahentem. Ze względu na powyższe uwarunkowania nie jest możliwe naliczenie premii (udzielenie rabatu) przez Spółkę jednorazowo w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w pewnym okresie. Spółka będzie natomiast przyznawała premie (udzielała rabatu) jednorazowo w odniesieniu do co najmniej dwóch dostaw w danym okresie, dokumentowanych odrębnymi fakturami (np. do wszystkich dostaw towarów danego rodzaju na rzecz kontrahenta udokumentowanych kilkoma fakturami sprzedaży).

Powyższe premie (rabaty) Spółka zamierza dokumentować jedną zbiorczą fakturą korygującą, odnoszącą się do wszystkich faktur sprzedaży dokumentujących dostawy towarów objęte premią (rabatem). Na takiej zbiorczej fakturze korygującej Spółka uwzględniałaby następujące elementy:

• Oznaczenie „Korekta” lub „Faktura korygująca”,

• Data i numer faktury korygującej,

• Nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy (Spółki) oraz nabywcy uwzględnione w fakturach korygowanych,

• Następujące dane osobno dla każdej z faktur podlegających korekcie:

- data wystawienia, data sprzedaży (jeśli była inna niż data wystawienia), numer faktury korygowanej,

- rodzaj towaru objętego rabatem,

• Kwota i rodzaj udzielonego rabatu - łączna kwota rabatu udzielanego do faktury korygowanej bez wyodrębniania kwot rabatu dla poszczególnych pozycji (linii) faktury korygowanej (jeśli faktura korygowana dokumentowała dostawy towarów tego samego rodzaju lecz zawierała więcej niż jedną pozycję),

• Kwotę zmniejszenia podatku należnego - łączna kwota zmniejszenia podatku należnego w odniesieniu do danej faktury korygowanej, bez wyodrębniania kwot zmniejszenia podatku należnego dla poszczególnych pozycji (linii) faktury korygowanej (jeśli faktura korygowana dokumentowała dostawy towarów tego samego rodzaju lecz zawierała więcej niż jedną pozycję).

W przypadku, gdyby dana faktura korygowana dokumentowała dostawy towarów różnego rodzaju, łączne dane wskazane w pkt 5 i 6 powyżej podane byłyby osobno dla każdego rodzaju towaru. Jeżeli premia (rabat) dotyczyłaby dostaw towarów opodatkowanych różnymi stawkami kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę