Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

30 maja 2012

Zgłoszenie procedury wywozu w eksporcie towarów

192

Rozpoczęcie procedury celnej w innym kraju niż Polska nie stanowi eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Biorąc jednak pod uwagę uchwałę I FPS 3/12 z 25 czerwca 2012 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, który orzekł, że eksport towarów ma miejsce również wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpoczyna się w kraju innym niż Polska, niniejsza interpretacja nie może być obecnie wykładnią do stosowania przepisów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-272/12-4/BH z 9 maja 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca dokonał sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wyniku opisywanej dostawy przedmiotowe towary opuściły terytorium Unii Europejskiej w Antwerpii (Belgia) w dniu 5 grudnia 2011 r. Dodać należy, iż mimo rozpoczęcia transportu towarów na terytorium Polski rozpoczęcie celnej procedury wywozu, jak również jej zakończenie nastąpiło w Antwerpii. Dowodem na dokonany przez Wnioskodawcę eksport towarów poza Unię Europejską jest skan dokumentu SAD z nadanym symbolem MRN. Dodatkowo Wnioskodawca jest w posiadaniu korespondencji mailowej, z której wynika, iż właściwe organy potwierdziły wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w dniu 5 grudnia 2011 r.

Ze względu na bezpieczeństwo podatkowe Wnioskodawca opodatkował przedmiotową transakcję jak dostawę krajową z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości 23%. Możliwe jest również, iż Wnioskodawca będzie dokonywał podobnych transakcji w przyszłości, które będą polegały na eksporcie towarów z rozpoczęciem celnej procedury wywozu poza terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy dokonana przez Wnioskodawcę dostawa towarów, jak również możliwe w przyszłości tego typu transakcje, stanowią eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT...

  2. Czy w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów celnych w postaci komunikatu IE-599 możliwe jest opodatkowanie eksportu towarów z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 0% w oparciu o skan dokumentu SAD z nadanym symbolem MRN...

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiona transakcja jest eksportem towarów w rozumieniu ustawy o VAT a posiadane przez ALC dokumenty uprawniają ją do opodatkowania tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy, czy zdarzenie przyszłe opisane we wniosku spełnia definicję eksportu zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy, należy również wziąć pod uwagę art. 5 ustawy. Ustawa o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do czynności wymienionych w art. 5, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski. Nie może mieć zastosowania do tych czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium innego kraju niż Polska. W przypadku gdy miejsce świadczenia danej czynności będzie miało miejsce poza terytorium kraju, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. (...)

Aby miejscem powstania obowiązku podatkowego było terytorium Polski, a do przedmiotowej transakcji miała zastosowanie polska ustawa o VAT (dana transakcja mogła być uznana za eksport) wywóz towarów musiałby nastąpić z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, przy uwzględnieniu art. 22 ust. 1 ustawy. Dla określenia miejsca (kraju) opodatkowania eksportu, nie ma znaczenia miejsce (kraj) z którego rozpoczyna się przemieszczenie towaru przed jego zgłoszeniem do procedury wywozu, gdyż dopiero w momencie zgłoszenia tego towaru do takiej procedury nabywa on status towaru, który będzie podlegał wywozowi poza terytorium Wspólnoty, co powoduje również, że zostaje on objęty rygorami procedury wywozu (m.in. stosownym dozorem celnym). Oznacza to zatem, że procedura celna wywozu powinna być rozpoczęta na terytorium kraju (Polski) i potwierdzona przez właściwy dla tej procedury urząd celny. W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym procedura wywozu nie była rozpoczynana na terytorium kraju, bowiem zgłoszenie towarów do procedury wywozu dokonywane było na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przedmiotowej transakcji nie można zatem uznać za eksport towarów z terytorium Polski.

Wobec powyższego rozpoczęcie – w celu eksportu towarów – procedury wywozowej w Belgii, a nie w Polsce, powoduje, że to w Belgii, a nie w Polsce ma miejsce świadczenie (opodatkowanie) tej czynności, skoro Belgia jest miejscem (krajem) w którym transportowane towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu o charakterze eksportowym.

Nie stanowi więc eksportu towarów w Polsce transakcja dokonana przez podatnika polegająca na sprzedaży na terytorium kraju towaru, po którym występuje dokonane przemieszczenie – poza procedurą wywozu – towaru z Polski do innego państwa członkowskiego, a następnie objęcie tegoż towaru procedurą wywozu w tym kraju i wywozie poza terytorium Wspólnoty. Wywóz taki może stanowić jednak eksport towaru w rozumieniu regulacji podatkowych państwa członkowskiego, z którego jest dokonywany (w przedmiotowym przypadku Belgii).

Powyższe skutkuje równocześnie, że otrzymane przez Wnioskodawcę dokumenty z Urzędu Celnego w Belgii, gdzie towar został objęty celną procedurą wywozu i z którego to urzędu Wnioskodawca, otrzymał w postaci skanu kartę 3 SAD z symbolem MRN - nie są dokumentami potwierdzającymi dokonanie eksportu o którym mowa w art. 2 ust. 8 ustawy, których posiadanie uprawnia do zastosowania stawki 0 %, o której mowa w art. 41 ust. 4 i 6 ustawy.

Nie można zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że interpretacja art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT, w wyniku której dla uznania danej transakcji za eksport towarów wymagane byłoby rozpoczęcie celnej procedury wywozu w Polsce jest nieprawidłowa i sprzeczna z prawem wspólnotowym - art. 146 pkt 1 a) Dyrektywy 2006/11 2/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa 112).

Dyrektywa 112 nie posługuje się pojęciem eksportu. Termin ten nie został zdefiniowany w żadnym przepisie dyrektywy. Dyrektywa przyjmuje, że eksport towarów jest w istocie rzeczy kwalifikowaną formą dostawy towarów. W tym zakresie procedura wywozu opiera się w całości na zasadach określonych w art. 161-162 Wspólnotowego Kodeksu Celnego uchwalonego rozporządzeniem rady...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę