Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rok 2011 jest rokiem wielu zmian w podatku od towarów i usług. Niektóre z nich, jak na przykład zmiana stawek podatkowych, dotkną wszystkich Polaków, inne zainteresują zapewne mniejsze grono podatników. Już teraz znanych nam jest siedem projektów ustaw zmieniających ustawę o VAT oraz trzynaście projektów nowych rozporządzeń Ministra Finansów. Trzy z ustaw zmieniających weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, czwarta jest planowana na 1 lutego 2011 roku, co do losów trzech pozostałych trudno jest się wypowiadać. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany wynikające z trzech projektów ustaw, które właśnie weszły w życie, jednej nowelizacji, która najprawdopodobniej zacznie obowiązywać od 1 lutego 2011 roku oraz dwóch najbardziej interesujących naszym zdaniem projektów rozporządzeń Ministra Finansów.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Ta ustawa została uchwalona na potrzeby realizacji ustawy budżetowej. Zmiany w ustawie o VAT zostały zawarte w art. 19 ustawy. Najważniejsze dotyczą zmiany stawek podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza art. 146a, zmieniający do dnia 31 grudnia 2013 roku stawki podatku od towarów i usług:

- stawka podstawowa, określona w art. 41 ust. 1 i 13 ustawy o VAT:

do końca roku 2010 wynosiła 22%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 23%.

- stawka obniżona, określona w art. 41 ust. 2 oraz art. 120 ust. 2 i 3 ustawy:

do końca roku 2010 wynosiła 7%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 8%.

- stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym, o którym mowa w art. 115 ust. 2 ustawy:

do końca roku 2010 wynosiła 6%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 7%.

- stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, określona w art. 114 ust. 1:

do końca roku 2010 wynosiła 3%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 4%.

Dodatkowo, do ustawy dodano art. 41 ust. 2a oraz Załącznik nr 10, wprowadzające nową stawkę VAT 5% na podstawowe produkty żywnościowe, książki, czasopisma specjalistyczne oraz nuty. Do końca 2010 roku podstawowe produkty żywnościowe, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, opodatkowane były stawką VAT 3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe dotyczące zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług, zawarte w art. 41 ust. 14a-14h znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług:

• zgodnie z art. 41 ust. 14a czynności wykonane przed dniem zmiany stawki, dla których obowiązek podatkowy powstanie po dniu zmiany stawki podlegają opodatkowaniu według stawki obowiązującej w dniu wykonania.

Przykład

Firma dokonała dostawy towaru/zakończyła świadczenie usługi opodatkowanej podstawową stawką VAT 29 grudnia 2010 roku. Fakturę wystawia 2 stycznia 2011 roku. Właściwą stawką jest 22%, bo taka stawka obowiązywała w momencie wykonania czynności.

• zgodnie z art. 41 ust. 14c i 14d znowelizowanej ustawy, w przypadku usług ciągłych oraz innych czynności, które będą świadczone zarówno w 2010 jak i 2011 roku, czynność należy podzielić na część wykonaną do dnia 31.12.2010 roku oraz część wykonaną od 01.01.2011. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w wyżej wymienionych okresach, dla określenia tych części uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

Przykład

Firma X świadczy na rzecz firmy Y usługę marketingową polegającą na poprowadzeniu programu lojalnościowego dla klientów firmy Y. Program trwa od 20 grudnia 2010 roku do 4 stycznia 2011 roku. Firma określa, że w 2010 roku zostało wykonane 80% prac, a w 2011 – 20%. W związku z tym 80% wartości usługi powinno zostać opodatkowane stawką VAT 22%, a 20% stawką 23%.

Przykład

Firma wynajęła kontrahentowi samochód na okres od 10.10.2010 do 10.01.2011. Wartość tej usługi należy podzielić proporcjonalnie do okresu trwania najmu w 2010 i 2011 roku. Cały okres najmu wynosi 92 dni, z czego 82 (w przybliżeniu 89% czasu) przypada na rok 2010, a 10 (w przybliżeniu 11% czasu) przypada na rok 2011. Firma powinna zastosować stawkę 22% do 89% wartości usługi oraz stawkę 23% do 11% jej wartości.

• zgodnie z art. 41 ust. 14e znowelizowanej ustawy, w przypadku usług dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wodno-kanalizacyjnych oraz gospodarki odpadami (a w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź