Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

13 lipca 2011

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji - ochrona zdrowia

240

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia (gabinet urologiczny), w 2010 roku nie osiągnąłem obrotu w wysokości 40.000 zł i wobec tego mogłem korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. W kwietniu 2011 r. przewidując możliwość przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł nabyłem w celach szkoleniowych kasę rejestrującą nie dokonując zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i nie dokonując odliczeń kosztów zakupu. Na skutek nieporozumienia kasa została przez sprzedawcę ufiskalniona. Przedmiotowej fiskalizacji dokonał pracownik serwisu posiadający stosowne uprawnienia, legitymujący się identyfikatorem, nie dokonano jednak wydruku pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Pracownik serwisu dokonał jednak zgłoszenia faktu fiskalizacji kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego. Czy miałem obowiązek zgłoszenia tak ufiskalnionej kasy w terminie 7 dni do urzędu skarbowego? Czy na skutek błędu sprzedawcy utraciłem zwolnienie z obowiązku rejestrowania obrotu i podatku przy użyciu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia w 2011 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł? Czy powinienem zwrócić się do urzędu skarbowego z pisemnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i czy moje działanie spowoduje odpowiedzialność karną?

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wart...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź