Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

29 maja 2012

Zwrot kosztów podróży nie podlega opodatkowaniu

181

Zwrot kosztów podróży nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-34/12-4/PR z 13 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

Uczelnia wyższa, która jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza koszty wyjazdów służbowych związanych z uczestnictwem pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w indywidualnych wyjazdach krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach projektu unijnego, którego ostatecznym odbiorcą nie jest Uczelnia tylko pracownik zatrudniony w Uczelni.

Wyjazd kwalifikowany jest na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego przez osobę ubiegającą się o wyjazd. Decyzję, o zakwalifikowaniu podejmuje instytucja realizująca projekt, która finansuje wyjazd.

Między Uczelnią a instytucją realizującą projekt została zawarta umowa, której przedmiotem jest przyznanie dofinansowania na realizacje indywidualnego wyjazdu zagranicznego lub krajowego dla uczestników projektu (pracowników Uczelni). Celem wyjazdu jest transfer wiedzy dla regionu, służący doskonaleniu regionalnego systemu innowacji.

Wydatki poniesione na realizację wyjazdu (koszt transportu, nocleg, ubezpieczenie, koszty opłat za konferencje) ponosi Uczelnia, która następnie otrzymuje refundację poniesionych kosztów i jest zobowiązana do rozliczenia wydatków kwalifikowalnych przed instytucją realizującą projekt.

Aby uzyskać refundację poniesionych kosztów, Uczelnia, zobowiązana jest do złożenia w terminie 14 dni roboczych po powrocie uczestnika z wyjazdu, raportu finansowego oraz wystawienia noty obciążeniowej. Podstawą refundacji kosztów wyjazdu jest pozytywna ocena raportu merytorycznego i finansowego przez instytucję realizującą projekt. Współpraca Uczelni z instytucją realizującą projekt odbywa się na podstawie p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę