Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Gminie w latach 2016-2017 była realizowana opisana poniżej inwestycja. W 2016 roku odliczaliśmy 100% VAT, w 2017 roku 20% - prewskaźnik gdyż nastąpiła centralizacja VAT, a tym samym zmiana przeznaczenia inwestycji. W związku z tym od 2017 roku (oddanie do użytkowania) obowiązuje mnie korekta 10 letnia inwestycji. Poniżej przesyłam dane na podstawie, których robiłam wyliczenia. Proszę o informację czy dobrze to wyliczyłam?

Inwestycja budowa wodociągu we wsi X realizowana w latach 2016-2017 oddana do użytkowania w roku 2017 - okres korekty 10 lat (2017-2026)

 • w roku 2016 odliczono 100% VAT: faktura netto 1.100 zł + VAT 253 zł

 • w roku 2017 odliczono 20% VAT - prewspółczynnik:

  • faktura netto 3.400 zł + VAT 782 zł - odliczono 156,40 zł

  • faktura netto 35.530 zł + VAT 8.171,90 zł - odliczono 1634,38 zł

Załóżmy, że ostateczny prewspółczynnik za 2017 rok wyniesie 21%, więc:

 • 1 rok odliczenia:

Kwota podatku naliczonego 9.206,90 : 10 = 920,69 zł VAT naliczony z faktury 253 zł - odliczono 100% (253 zł : 10 = 25,30 zł)

Ostateczny prewspółczynnik 21% 253 zł : 10 x 21% = 5,31 zł

 • 2 rok odliczenia:

Kwota podatku naliczonego 9.206,90 zł : 10 = 920,69 zł VAT z faktur 8.953,90 zł, odliczono 20% 1790,78 zł : 10 = 179,08 zł

Ostateczny prewskaźnik 21% 8.953,90 zł :10 x 21% = 188,03 zł

korekta 2016: 5,31 zł - 25,30 zł = - 19,99 zł

korekta 2017: 188,03 zł - 179,08 zł = + 8,95 zł

RAZEM: 8,95 zł - 19,99 zł = - 11,04 zł korekta do wykazania w deklaracji.

ODPOWIEDŹ

Korekty za 2017 rok w wysokości 11,03 zł ze znakiem minus należy dokonać w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 roku

UZASADNIENIE

Przepisy art. 91 ust. 1-9 ustawy o podatku od towarów i usług regulują sytuacje, gdy podatnik sprzedaje lub zmienia przeznaczenie nabytych towarów oraz środków trwałych będących w okresie korekty 5-letniej lub 10-letniej.

Na mocy art.90c ust.1 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się z zastosowaniem prewspółczynnika, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

W Państwa przypadku, czyli w sytuacji zmiany przeznaczenia nabytych towarów z przeznaczonych wyłącznie do działalności opodatkowanej na przeznaczone do działalności oraz do czynności niezwiązanych z działalnością, należy dokonać korekty rocznej. Zasady dokonywania korekty środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15.000 zł wynikają z art.91 ust. 7a ustawy o VAT. Na mocy powołanego przepisu korekty dokonuje się – w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, a roczna korekta w tym przypadku dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu (co wynika z art.91 ust.2 zdanie pierwsze i drugie ustawy o VAT). Korekty tej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (art.91 ust.3 ustawy o VAT)....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.