Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

6 września 2013

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego a VAT

0 844

W sytuacji, gdy opłata po aktualizacji zostanie ustalona w innej wysokości niż kwota uiszczana przez użytkownika wieczystego w dotychczasowej wysokości, Podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej podstawę opodatkowania w momencie uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który jako organ samorządu terytorialnego, dokonuje aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004roku. Na podstawie wyceny nieruchomości określona zostaje nowa-wyższa wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Użytkownikowi wieczystemu wysłane zostaje wypowiedzenie opłaty rocznej zgodnie z art. 77-78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W takim przypadku ma on możliwość odwołania się od przesłanego wypowiedzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a w przypadku jeżeli jest niezadowolony z orzeczenia Kolegium do wniesienia sprzeciwu do sądu powszechnego. Orzeczenie Sądu, kończące sprawę może zawierać rozstrzygnięcie podtrzymujące kwotę wynikającą z aktualizacji lub ją skorygować. Końcowy rezultat postępowania stanowi określenie nowej wysokości opłaty. Kwota różnić się będzie od opłaty przed aktualizacją.

Wątpliwości Podatnika dotyczą ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania od aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowana wieczystego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów wynika, iż w przypadku użytkowania wieczystego, właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada we władaniu rzecz cudzą. Jednakże jego prawo w stosunku do tego gruntu pozwala na dysponowanie rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna może zostać zaktualizowana. W przypadku złożenia przez użytkownika wieczystego do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości obowiązany jest on do uiszczania opłaty w dotychczasowej wysokości.

Natomiast do uznania za dostawę dla potrzeb podatku od towarów i usług wystarczające jest władanie towarem jak właściciel, a nie bycie właścicielem w sensie prawnym, dlatego też oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, co potwierdza art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym podlega ono opodatkowaniu podatkiem o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.