Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka sprzedaje swoje wyroby za pośrednictwem portali internetowych. Niektóre wysyłki są dokonywane poza terytorium Unii Europejskiej. Po złożeniu przez klienta spoza Unii zamówienia na portalu i zapłacie za towar, spółka wystawia fakturę ze stawką VAT 0% i wysyła towar kurierem. Firma kurierska generuje w takim przypadku pokwitowanie wysyłki oraz udostępnia numer przesyłki, który można śledzić w systemie kuriera. Gdy tylko odbiorca otrzyma przesyłkę w systemie pojawia się potwierdzenie tego faktu. Zdarza się, że spółka nie może uzyskać od firmy kurierskiej komunikatu IE599, potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, ale może wydrukować z systemu śledzenia przesyłek firmy kurierskiej komunikat obrazujący całą drogę przesyłki oraz potwierdzający jej dostarczenie do klienta w kraju nie należącym do Unii Europejskiej. Czy takie potwierdzenie jest wystarczające, żeby zastosować stawkę VAT 0% w eksporcie?

ODPOWIEDŹ
Tak, oczywiście preferowanym i najbezpieczniejszym dowodem pozwalającym na zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie jest komunikat IE599, ale w sytuacji, gdy zdobycie takiego komunikatu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, alternatywne dowody, które jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, powinny zostać zaakceptowane przez organa podatkowe.

UZASADNIENIE
W świetle art. 41 ust. 4 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mogą zastosować stawkę VAT 0% w eksporcie towarów pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymają dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Art. 41 ust. 6a ustawy zawiera listę dokumentów, które potwierdzają taki wywóz, ale nie jest to katalog zamknięty. Dowody wymienione w art. 41 ust. 6a są to głównie dokumenty pochodzące z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, a zatem posiadanie takiego dokumentu jest najbezpieczniejsze, w orzecznictwie dopuszcza się jednak stosowanie alternatywnych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
W wyroku z 28 marca 2019 roku o sygnaturze C-275/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej sprzeciwiają się temu, aby przepis prawa krajowego uzależniał zwolnienie z podatku od wartości dodanej przewidziane dla towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej od przesłanki, aby towary te zostały objęte procedurą celną wywozu, w sytuacji, w której jest bezsporne, że zostały spełnione materialnoprawne przesłanki zwolnienia, w tym w szczególności przesłanka faktycznego wyprowadzenia danych towarów z terytorium Unii. 
Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 20 grudnia 2017 r. o sygnaturze I FSK 825/17 uznał, że w sytuacji gdy dostawa spełnia bezspornie przesłanki eksportu towarów przewidziane w art. 2 pkt 8 u.p.t.u., to zasada neutralności podatkowej wymaga, by zwolnienie od podatku VAT (stawka 0%) zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli przez podatnika nie zostały spełnione pewne wymagania formalne. 
W uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że „Jeżeli (…) wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej zostanie wykazany innymi dowodami, organy podatkowe nie mogą takiej okoliczności pomijać, stosując do takiego wywozu stawkę jak dla obrotu krajowego, gdyż takie działanie nie tylko narusza zasadę neutralności, lecz jest nieadekwatne do poczynionych przez organy podatkowe ustaleń faktycznych i w konsekwencji przybiera formę sankcji podatkowej, a nie opodatkowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.