Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Aport Działu Zarządzania Majątkiem nie można uznać za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bowiem nie został spełniony warunek kontynuacji przez nabywcę działalności prowadzonej z wykorzystaniem składników Majątku podlegającego zbyciu w tym samym zakresie, w jakim prowadził go zbywca. Oznacza to, że zbycie składników przdsiębiorstwa podlegało będzie opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przedmiotową transakcją, tj. z tytułu nabycia towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT1-1.4012.345.2020.3.RG.

Sytuacja Podatnika

Planowana jest restrukturyzacja działalności gospodarczej Spółki C, która ma na celu wyposażenie Spółki S w aktywa pozwalające na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Na osiągnięcie powyższego celu ma pozwolić wyposażenie S we własność Majątku Elektrociepłowni, a także w pozostałe aktywa przypisane do Działu Zarządzania Majątkiem, w tym personel tego działu odpowiedzialny za zarządzanie ww. majątkiem. W związku z tym. planowana jest emisja akcji przez S, które to akcje zostaną objęte przez C w zamian za wkład niepieniężny w postaci Działu Zarządzania Majątkiem – Aport. 
Na dzień Aportu (oraz w okresie go poprzedzającym) w skład Działu Zarządzania Majątkiem wchodzić będą składniki materialne, niematerialne i zobowiązania C (oraz jej personel obejmujący m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę) przypisane do określonej działalności funkcjonującej w ramach przedsiębiorstwa C.
Planowane jest, że przed dokonaniem Aportu C zaciągnie od S pożyczkę i przy wykorzystaniu środków pozyskanych w drodze wspomnianej pożyczki, spłaci dług zaciągnięty w przeszłości na nabycie części Majątku Elektrociepłowni w ramach systemu cash-pool. W efekcie, dojdzie do wygaśnięcia części zobowiązania C w ramach systemu cash-pool (zmniejszenia salda zadłużenia) odpowiadającej kwocie pożyczki, podczas gdy jednocześnie spółka ta będzie zobowiązana do zwrotu pożyczki na rzecz S. W konsekwencji, zobowiązanie do zwrotu Pożyczki będzie odzwierciedlało finansowanie uzyskane przez C na nabycie aktywów wchodzących w skład Majątku Elektrociepłowni i jako takie będzie stanowiło część zespołu składników majątkowych podlegających wniesieniu aportem do S jako Dział Zarządzania Majątkiem.
W rezultacie, na skutek Aportu do S przeniesiona zostanie całość działalności C związanej z Majątkiem Elektrociepłowni, Umową Leasingu oraz Usługami Zarządzania Majątkiem, w tym związane z nią składniki materialne, niematerialne i zobowiązania. W ramach Działu Zarządzania Majątkiem do S zostaną przeniesieni pracownicy tego działu.
Dział Zarządzania Majątkiem jest wyodrębniony w ramach C na podstawie jej wewnętrznych aktów organizacyjnych. Na czele Działu Zarządzania Majątkiem stoi (i na dzień Aportu będzie stać) Manager ds. Zarządzania Majątkiem, pozostający pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora Generalnego C. Dział ten posiada również wewnętrzną strukturę wyznaczoną przez regulamin organizacyjny C, zgodnie z którym Managerowi ds. Zarządzania Majątkiem podlegają Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach.
Dział Zarządzania Majątkiem prowadzi działalność gospodarczą w wyodrębnionym zakresie, dotyczącym Majątku Elektrociepłowni - zarówno związanym z jego leasingowaniem do S, jak również w zakresie szeroko pojętego zarządzania nim w ramach Usług Zarządzania Majątkiem. 
Po dokonaniu Aportu Dział Zarządzania Majątkiem będzie nadal funkcjonować, prowadząc działalność gospodarczą w oparciu o przydzielone do niego składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) oraz zasoby ludzkie, stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego do S.
W szczególności, Dział Zarządzania Majątkiem będzie kontynuować działalność wykonując funkcje zw. z zarządzaniem Majątkiem Elektrociepłowni.
Obecnie Majątek Elektrociepłowni jest przedmiotem umowy leasingu, którą C (leasingodawca) zawarła z S (leasingobiorca). Umowa ta została zawarta w konsekwencji przeprowadzenia transakcji Nabycia Majątku, a następnie jej zakres był rozszerzany na kolejne aktywa oraz modernizacje dotychczasowych aktywów wchodzących w skład Majątku Elektrociepłowni, nabywane przez C od S. W skład Majątku Elektrociepłowni wchodzą również aktywa, która nie są przedmiotem Umowy Leasingu.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od tow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.