Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wniesienie aportu w postaci środków transportu i sprzętu przez Gminę do Spółki nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 października 2014 roku nr ITPP2/443-1040/14/EK.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która wystąpiła do Gminy z wnioskiem o przekazanie środków transportu i sprzętu, który służy do pozyskiwania i transportu zrębki. Sprzęt jest eksploatowany przez spółkę od czasu zakończenia inwestycji przez Gminę. Gmina planuje przekazać aportem ww. środki trwałe w zamian za udziały w spółce, na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Gmina posiada 100% udziałów w tej spółce. Powyższe środki trwałe są sklasyfikowane jako środki transportu i maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania i zostały nabyte przez Gminę w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w ramach zadania własnego Gminy, tj. zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W ramach inwestycji Gmina nabyła 2 szt. przyczep burtowych, 2 szt. ciągników rolniczych i 2 szt. rębaków, które weszły w skład jej majątku trwałego. Eksploatacją sieci cieplnych oraz dostawą ciepła dla mieszkańców Gminy zajmuje się Spółka. We wrześniu 2012 roku Gmina zawarła ze Spółką umowę użyczenia. Przedmiotem „nieodpłatnego użyczenia” były ww. środki transportu i sprzęt. Umowa została zawarta do lutego 2015 roku. Zgodnie z jej zapisami, zwrot poszczególnych środków transportu, czy sprzętu wchodzących w skład przedmiotu umowy może nastąpić w dowolnym czasie. Zwrot następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie strony. Spółka jako biorący do używania jest zobowiązany używać przedmiot użyczenia zgodnie z przepisami i wymogami prawidłowej eksploatacji, tzn. na prowadzenie swojej działalności statutowej, a także nie zmieniać przyjętego przeznaczenia przedmiotu użyczenia bez pisemnej zgody użyczającego - Gminy, ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu użyczenia, utrzymywać go w należytym stanie technicznym, dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji. Wykonanie remontów, adaptacji lub jakichkolwiek ulepszeń przedmiotu użyczenia, przekraczających ww. czynności, wymaga pisemnej zgody użyczającego. Wykonanie inwestycji na przedmiocie użyczenia leży w gestii użyczającego – Gminy.

Ponadto Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ww. środków transportu i sprzętu. Nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych środk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.