Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 lipca 2012

Bezumowne korzystanie z nieruchomości może podlegać VAT

0 1009

Bierność właściciela (współwłaściciela) wobec bezumownego korzystania z nieruchomości, polegająca na zaniechaniu podejmowania wystarczających działań zmierzających do zmiany tego stanu rzeczy, może być uznana za świadczenie usługi, a roszczenie finansowe z tego tytułu podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o sygnaturze I SA/Kr 2128/11 z 9 lutego 2012 roku.

Sytuacja Podatnika

W wydanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na indywidualną interpretację prawa podatkowego, wniesioną przez Gminę, która była większościowym współwłaścicielem nieruchomości. Jednym ze współwłaścicieli nieruchomości była również Spółka, która korzystała z przedmiotowej nieruchomości ponad przysługujący jej udział w prawie własności. Pomiędzy Gminą a Spółką nigdy nie została zawarta jakakolwiek umowa na korzystanie przez Spółkę z nieruchomości. Korzystanie przez Spółkę z nieruchomości w zakresie przewyższającym powierzchnię odpowiadającą posiadanemu przez nią ułamkowemu udziałowi odbywało się bez zgody Gminy, jednakże Gmina formalnie nie występowała do Spółki z żądaniem opuszczenia niezasadnie zajmowanej części nieruchomości.

Gmina zwracała się natomiast do Spółki o przekazanie zarządu budynkami, jak również o dopuszczenie jej do posiadania nieruchomości poprzez wydanie Gminie władania lokalami w ramach posiadanych udziałów, co zostało zaprotokołowane w pisemnych notatkach, nie złożyła natomiast w sądzie pozwu przeciwko Spółce o wydanie rzeczy, a prowadzone było jedynie postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Po stronie Gminy powstało roszczenie przeciwko Spółce z tytułu korzystania z nieruchomości ponad przysługujący jej udział. Gmina podjęła działania celem przygotowania stosownego pozwu i dokonała szacunkowego określenia kwoty roszczeń finansowych, obejmujących kwotę pożytków, jakie Gmina mogłaby uzyskać będąc w posiadaniu należnego jej udziału w prawie własności nieruchomości.

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy do kwoty roszczeń finansowych, które będą dochodzone na drodze postępowania sądowego od Spółki winien być doliczony podatek od towarów i usług.

W wydanej interpretacji podatkowej działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem Gminy, że roszczenie finansowe z tytułu korzystania z nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli ponad przysługujący mu w prawie własności udział nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego sprawa trafiła na wokandę WSA w Krakowie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA w Krakowie oddalił skargę wniesioną przez Gminę. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na tezy z piśmiennictwa, zgodnie z którymi kwestia podlegania odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy podatkowi od towarów i usług zależy w każdym przypadku od konkretnych okoliczności sprawy i niezbędne w tym zakresie staje się ustalenie czy między stronami istnieje jakiś jawny lub dorozumiany stosunek prawny w ramach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.