Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT

1 marca 2014

Błędna stawka amortyzacji samochodu a prawo do odliczenia VAT od paliwa

0 1158

Czy mogę dokonać odliczenia kwoty podatku VAT z tytułu nabycia paliwa od samochodu specjalnego (karawan pogrzebowy), który przez wcześniejszą księgową, w roku 2013, był amortyzowany jak samochód osobowy (20% a nie 14%). Czy w razie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług Spółka może mieć problemy? Czy powinnam "skorygować" amortyzację czy też lepiej nie odliczać VAT-u od paliwa? Czy od kwietnia 2014 roku będę mogła nadal odliczać 100% VAT od paliwa dla tego rodzaju samochodu?

ODPOWIEDŹ

Spółka pomimo zastosowania błędnej stawki amortyzacji będzie miała prawo do odliczenia kwoty z tytułu nabycia paliwa do samochodu specjalnego. Natomiast postępując zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach podatkowych Spółka winna zastanowić się nad koniecznością stosownej korekty w zakresie stawki amortyzacji.

UZASADNIENIE

W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), dla celów podatku dochodowego w 2013 r. stosowało się definicję samochodu osobowego zawartą w art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

I tak, zgodnie ze wskazanym art. 7 ust 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (termin ten przedłużono do 31 grudnia 2013 roku ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku) ilekroć w przepisach ustaw wymienionych w art. 2 i art. 3 jest mowa o samochodzie osobowym — oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 5). Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych określono w załączniku do wyżej wymienionej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku. We wskazanym załączniku pod poz. 11 został wymieniony pojazd specjalny o przeznaczeniu „pogrzebowy”.

Zatem w przedstawionym przypadku jeżeli pojazd spełnia wymogi, o których mowa w przepisach prawa o ruch drogowym (z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny) to stawka amortyzacji winna wynosić 14% a nie 20%. Postępując zgodnie z przepisami prawa, powinna Pani dokonać korekty stawki amortyzacji, a tym samym korekty naliczonych kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Błędne zastosowanie stawki amortyzacji nie ma jednak wpływu na możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu specjalnego, które przysługiwało Spółce zarówno w roku 2013 jak i w okresie do 30.03.2014 roku.

Należy również zauważyć, iż w związku z brzmieniem art. 283 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępująca naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej między innymi zawiera zakres kontroli, rodzaj podatku i jej okres. Kontrolujący działając w oparciu o upoważnienie, nie mają prawa kontrolować i żądać dokumentów w zakresie innego podatku lub okresu rozliczeniowego, dopóki nie dostarczą kolejnego upoważnienia ze wskazanym nowym zakresem kontroli. Zatem w trakcie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług kontrolujący będą badać prawo do odliczenia kwoty podatku z tytułu nabycia paliwa do samochodu specjalnego a nie prawidłowość określenia wysokości stawki amortyzacji.

Reasumując należy stwierdzić, iż Spółka pomimo zastosowania błędnej stawki amortyzacji będzie miała prawo do odliczenia kwoty z tytułu nabycia paliwa do samochodu specjalnego. Natomiast postępując zgodnie z przepisami zawartymi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.