Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczęłam 1 marca 2017 roku świadczenie usług kosmetycznych a obrót uzyskany z tego tytułu od pierwszego dnia ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Serwis ufiskalniając kasę wprowadził przez moją pomyłkę błędny NIP, błąd ten zawierała również faktura zakupu. Prowadziłam ewidencję za pomocą tej kasy przez 5 dni. Fakt ufiskalnienia kasy z błędnym NIP-em został odkryty dopiero, gdy zgłosiłam ją do Urzędu Skarbowego (składając oświadczenie przed rozpoczęciem wykonywania usług a następnie zgłoszenie podatnika dnia 3 marca 2017 roku) i otrzymałam w tej sprawie wezwanie. Co mam teraz zrobić z tą kasą, czy stracę ulgę?

ODPOWIEDŹ

Należy skorygować wszystkie złożone do Urzędu Skarbowego dokumenty oraz fakturę VAT zakupu kasy, a następnie wymienić jej pamięć. Po dokonaniu tej czynności kasę z nowym numerem unikatowym zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie nie później niż 7 dni od daty fiskalizacji. Ma Pani prawo ubiegać się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

UZASADNIENIE

Na mocy zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie jednak z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia, powyższych zwolnień nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas tych usług następuje z chwilą wykonania tych czynności (§ 5 ust. 7). Zatem prawidłowo Czytelniczka od pierwszego dnia działalności ewidencjonuje obrót z tego tytułu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem, że podatnik złożył do właściwego urzędu przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które zamierza stosować do ewidencjonowania, posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą oraz rozpoczął ewidencję w obowiązujących terminach.

Obowiązkiem każdego sprzedawcy jest wydrukować i wydawać nabywcy oryginał paragonu. Paragon fiskalny, który potwierdza dokonaną transakcję sprzedaży zawiera m.in.:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

  • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Na podstawie zapisu art. 106j ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą, zatem błąd w NIP sprzedawcy lub nabywcy na fakturze VAT ma charakter błędu formalnego i nie wpływa na ważność takiej faktury.

Ponieważ pamięć fiskalna kasy to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiający jednokrotny, niezmienialny zapis danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, w zaistniałej sytuacji jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest wymiana pamięci fiskalnej kasy.

W tym przypadku procedura będzie wyglądała w sposób następujący, należy:

  • wykonać raport fiskalny okresowy (za 5 dni prowadzonego ewidencjonowania), złożyć do urzędu wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej (w terminie 7 dni od zakończenia pracy w trybie fiskalnym), dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w  obecności...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.