Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 września 2016

Brak obrotu na raporcie miesięcznym pomimo prowadzonej sprzedaży

0 4017

Dokonywałem sprzedaży przez miesiąc sierpień ewidencjonując ją za pomocą kasy fiskalnej, po zakończeniu miesiąca dokonałem wydruku raportu miesięcznego. Kasa wydrukowała raport zerowy. W miesiącu wrześniu jeszcze nie świadczyłem usług i nie uzyskałem obrotu. Nie wiem, co się stało i jak w takiej sytuacji powinienem postąpić?

ODPOWIEDŹ

Proszę sprawdzić czy sporządzał Pan raporty dobowe za miesiąc sierpień - w przypadku ich braku kasa drukuje zerowy raport miesięczny. Należy dokonać we wrześniu wydruku pierwszego raportu dobowego, który będzie zawierał sumę obrotów z miesiąca sierpnia oraz dnia we wrześniu, w którym wykonany został raport. W ewidencji korekt trzeba określić prawidłowo wysokość obrotu i podatku należnego za miesiąc sierpień i wrzesień oraz obowiązkowo „ręcznie” sporządzić brakujące raporty dobowe oraz miesięczne w prawidłowej wysokości

UZASADNIENIE

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 roku, w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący kasy:

  1. dokonują weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku;

  2. niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas każdą nieprawidłowość w pracy kasy.

W związku ze zgłoszonymi przez podatnika nieprawidłowościami w pracy kasy serwis kasy musi być podjęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii kasy, chyba że dokonano innych ustaleń z podatnikiem (§ 31 ust.1).

Natomiast § 6 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia zobowiązuje podatnika do sporządzenia raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Jednocześnie podatnicy na podstawie zapisu § 6 ust. 1 pkt 4 sporządzają również raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Pojęcie raportu fiskalnego (w tym również dobowego) zostało sprecyzowane w §2 pkt 19 ww. rozporządzenia w sprawie kas i §2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Cytowane przepisy rozporządzeń jednoznacznie określają, iż dokonanie czynności sporządzenia raportu dobowego i okresowego jest obowiązkowe. Raporty wykonywane są przez operatora kasy fiskalnej i ich wykonanie wiąże się z zapisem całej sprzedaży (z okresu od ostatniego raportu dobowego/okresowego do momentu wykonania raportu) pod daną datą, do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych (§ 2 pkt 11 rozporządzeń w sprawie kas oraz w sprawie kryteriów). Ta cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian/poprawek po zatwierdzeniu paragonu fiskalnego.

Kasa fiskalna zapewnia wykonanie raportu okresowego polegającego na odczycie danych z odpowiednich raportów fiskalnych dobowych z pamięci fiskalnej i umieszcza je na wydruku okresowym zgodnym, co do wartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem. Zatem ustalenie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.

Biorąc pod uwagę opis przedstawiony w pytaniu należy domniemać, iż w miesiącu sierpniu nie sporządzał Pan obowiązkowych raportów dobowych (w pytaniu nie wspomina Pan o ich wykonywaniu), co najprawdopodobniej spowodowało fakt, iż program pracy kasy nie zapisał w pamięci uzyskanego obrotu, który następnie powinien być wykazany w sierpniowym raporcie miesięcznym. Jeżeli nie zostały wykonane w tym miesiącu raporty dobowe sprzedaż z tych dni przechodzi do raportu dobowego z późniejszą datą. Jeśli w następnym dniu, po miesiącu, w którym nie wykonano raportów dobowych tj. miesiącu wrześniu, nie było jeszcze sprzedaży należy wykonać raport dobowy i dokonywać dalszej sprzedaży a następnie po zakończeniu dnia wykonać kolejny raport dobowy. W tej sytuacji będzie Pan miał dwa raporty dobowe z tą samą datą, ale z innym numerem. W pierwszym raporcie dobowym powinna się znaleźć suma całej sprzedaży za poprzedni miesiąc. Raport...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.